งานทุนการศึกษา

หน้าแรก / มจธ.ราชบุรี / งานทุนการศึกษา

งานทุนการศึกษา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ศูนย์บริการทางการศึกษาราชบุรี ได้ตระหนักและให้ความสำคัญเกี่ยวกับเรื่องทุนการศึกษา เพื่อส่งเสริม/สนับสนุนให้นักศึกษาของมหาวิทยาลัยทุกคนได้มีโอกาสศึกษาเล่าเรียนโดยเท่าเทียมกัน รวมทั้งเพื่อเป็นการเปิดโอกาสทางการศึกษาให้แก่เยาวชนของชาติในอนาคต ในการดำเนินงานเกี่ยวกับทุนการศึกษาแก่นักศึกษา มีทุนการศึกษาที่มหาวิทยาลัยดำเนินการจัดสรรภายในมหาวิทยาลัย และทุนการศึกษาภายนอกมหาวิทยาลัย รวมถึงดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล ในเรื่องกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) และกองทุนเงินให้กู้ยืมที่ผู้กับรายได้ในอนาคต (กรอ.) และทุนการศึกษาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องโดยสรุปรายละเอียดได้ดังนี้

นักศึกษาทุนที่มีให้นักศึกษา

 1. ทุนสนับสนุนค่าลงทะเบียนเรียน
 2. ทุนจ้างงาน
 3. ทุนช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ เช่น อุทกภัย ไฟไหม้
 4. ทุนสนับสนุนจากภาคเอกชน

  ติดต่อสอบถาม
  คุณชุติมา  สุขอ่อน (พี่เก่ง)
  งานทุนการศึกษา มจธ.ราชบุรี
  สำนักงาน OSS ชั้น 1 อาคารหอสมุด
  โทร. 032 326511

  เปิดรับสมัครทุนการศึกษา “โครงการอาหารกลางวันสำหรับนักศึกษาที่ขาดแคลน”ประจำปีการศึกษา 2565

  ด้วยผู้มีจิตศรพทธาได้บริจากให้แก่มหาวิทยาลัยและมีความประสงค์ที่จะสนับสนุนทุนการศึกษาโทรการอาหารกลางวันสำหรับนักศึกษาที่ขาดแคลน

  1. ศึกษาระดับปริญญาตรีไม่จำกัดชั้นปีและสาขาวิชา
  2. มีผลกรเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ไม่น้อยกว่า 2.20
  3. ขาดแคลนทุนทรัพย์ในการศึกษา หรือมีปัญหาทางการเงินที่เกียวกับการศึกษา
  4. มีความประพฤติดี เป็นผปู็มีจริยธรรม และไม่เคยมีพฤติกรรมกระทำผิดวินัย
  5. สามารถเข้า่วม/ช่วยเหลือกิจกรรมของมหาวิทยาลัยได้ตามที่กำหนด

  รับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 10 – 17 มกราคม 2566

  ดาวน์โหลดเอกสาร

  สำหรับบุคลากร


  สำหรับนักศึกษา