งานบริการวิชาการเชิงอุตสาหกรรม

หน้าแรก / งานบริการวิชาการ / งานบริการวิชาการเชิงอุตสาหกรรม

งานบริการวิชาการเชิงอุตสาหกรรม

งานบริการวิชาการของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (ราชบุรี) สามารถพัฒนา ส่งเสริม และสนับสนุนภาคอุตสาหกรรม เกษตรกรรม และชุมชมในพื้นที่จังหวัดราชบุรี ให้มีการพัฒนากระบวนการผลิตและผลิตภัณฑ์ ตลอดจนพัฒนาคุณภาพชีวิตทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ในมิติเศรษฐกิจ 3 ด้าน คือ ระบบเศรษฐกิจชีวภาพ ระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน และระบบเศรษฐกิจสีเขียว โดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (ราชบุรี) สามารถให้บริการวิเคราะห์และทดสอบ จัดทำแนวทางในบริหารจัดการ ให้คำปรึกษาด้านสิ่งแวดล้อมและพลังงาน การทดสอบสมบัติทางวิศวกรรมของวัสดุประเภทต่างๆ การให้คำปรึกษาในการแก้ไขปัญหาในกระบวนการผลิต เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม แก่ภาคอุตสาหกรรม เกษตรกรรม และชุมชน เพื่อสร้างความยั่งยืนในจังหวัดราชบุรี

สิ่งแวดล้อมและเกษตร

ห้องปฏิบัติการนวัตกรรมการจัดการสิ่งแวดล้อมและวัสดุก่อสร้างอัจฉริยะ สามารถให้บริการวิเคราะห์คุณภาพน้ำดี น้ำเสีย น้ำจากแหล่งน้ำธรรมชาติ หรือน้ำที่รั่วไหลจากแหล่งฝังกลบ ซึ่งรวมถึงโลหะหนักที่สะสมอยู่ตามธรรมชาติ ที่เกิดการสะสมเนื่องจากกิจกรรมของมนุษย์ นอกจากนั้นยังสามารถให้คำปรึกษาในการเก็บข้อมูล และจัดท...

รายละเอียดเพิ่มเติม

สารสกัดและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ

กลุ่มวิจัยเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ธรรมชาติและนวัตกรรมอาหารฟังก์ชั่น ให้บริการด้านสารสกัดและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ ดังนี้ การเตรียมวัตถุดิบจากพืช, การสกัดสารสำคัญจากพืช (น้ำมันหอมระเหย และสารสกัดหยาบ) การตรวจสอบคุณภาพของสารสกัด (ปริมาณสารประกอบฟินอลิก, ปริมาณสารฟลาโวนอยด์ และฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ) การจัดอบรมให้ค...

รายละเอียดเพิ่มเติม

จุลชีววิทยาในอาหารและสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพ

งานบริการจุลชีววิทยาในอาหารและสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพ ให้บริการด้านงานวิจัยทางจุลชีววิทยาในอาหารและวิเคราะห์สารออกฤทธิ์ทางชีวภาพ ดังนี้ การทดสอบทางจุลชีววิทยาในอาหาร การทดสอบอายุการเก็บรักษาของผลิตภัณฑ์อาหาร การวิเคราะห์ปริมาณสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพ (ปริมาณสารประกอบฟีโนลิก ฟลาโวนอยด์โพลีแซคคาไรด์ โปรตีน ไ...

รายละเอียดเพิ่มเติม

เคมีและวัสดุ

ห้องปฏิบัติการนวัตกรรมการจัดการสิ่งแวดล้อมและวัสดุก่อสร้างอัจฉริยะ สามารถให้บริการวิเคราะห์สมบัติทางวิศวกรรม เช่น แรงดัง แรงอัด แรงดัด ของวัสดุก่อสร้างประเภทคอนกรีต ปูนซีเมนต์ เหล็กก่อสร้าง วัสดุก่อสร้างอื่นๆ รวมถึงเคมีภัณฑ์งานก่อสร้าง เช่น ซิลิโคน โพลียูเรียกันซึม อีพ็อคซี่ ปูนกาว กาวซีเมนต์ ปูนยาแ...

รายละเอียดเพิ่มเติม

สำหรับบุคลากร


สำหรับนักศึกษา