BCG Model

จังหวัดราชบุรีเป็นหนึ่งในพื้นที่นำร่องของประเทศไทยสำหรับการขับเศรษฐกิจใหม่ในรูปแบบ BCG (Bio – Circular – Green Economy) โดยเลือกอ้อย มะพร้าวน้ำหอม สุกร และโคนม เป็นสินค้านำร่องในการพัฒนา โดย มจธ.ราชบุรี เข้าร่วมขับเคลื่อนเศรษฐกิจดังกล่าว เพื่อทำให้พื้นที่ตั้งและพื้นที่โดยรอบของมหาวิทยาลัยมีเศรษฐกิจที่ดีขึ้น โดยนำองค์ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรมที่ได้จากการวิจัยพัฒนาพื้นที่ร่วมกับหน่วยงานราชการและภาคเอกชน

สำหรับบุคลากร


สำหรับนักศึกษา