งานบริการวิชาการ(ชุมชน)

หน้าแรก / งานบริการวิชาการ / งานบริการวิชาการ(ชุมชน)

งานบริการวิชาการ(ชุมชน)

ตามนโยบายด้านวิจัยบริการวิชาการและการทำงานเชิงพื้นที่ชุมชนสังคม ของ มจธ.ราชบุรี มุ่งสร้างผลกระทบที่มีความหมายต่อชุมชน สังคม และประเทศชาติ มีดำเนินการอย่างต่อเนื่องในทุกพื้นที่ การทำงานวิจัยโดยใช้ Lab Based ในขณะที่ มจธ. ราชบุรี มีการดำเนินงานวิจัย งานบริการวิชาการ และทำงานโดยใช้ความสามารถของ มจธ. เพื่อสร้างการใช้ประโยชน์และถ่ายทอดนวัตกรรมเพื่อชุมชนสังคม (Inclusive Innovation) ในชุมชนรอบพื้นที่การศึกษาของ มจธ. ราชบุรี ภาคตะวันตก และพื้นที่เป้าหมายอื่น ตามนโยบายและแผนของมหาวิทยาลัย โดย มจธ. มีกลุ่มบุคลากร ที่ทำงานตามความเชี่ยวชาญในด้านต่างๆ โดย รวมกลุ่มวิจัยบริการวิชาการ และการทำงานเชิงพื้นที่ให้กับชุมชนและสังคม

BCG MODEL

BCG Model จังหวัดราชบุรีเป็นหนึ่งในพื้นที่นำร่องของประเทศไทยสำหรับการขับเศรษฐกิจใหม่ในรูปแบบ BCG (Bio – Circular – Green Economy) โดยเลือกอ้อย มะพร้าวน้ำหอม สุกร และโคนม เป็นสินค้านำร่องในการพัฒนา โดย มจธ.ราชบุรี เข้าร่วมขับเคลื่อนเศรษฐกิจดังกล่าว เพื่อทำให้พื้นที่ตั้งและพื้นที่โดยรอบของมหาวิทยาลัยม...

รายละเอียดเพิ่มเติม

งานพัฒนาเชิงพื้นที่ : รางบัวโมเดล

การพัฒนาชุมชนท้องถิ่นรอบมหาวิทยาลัยเป็นพันธกิจสำคัญของ มจธ. เพราะเราเป็นส่วนหนึ่งของชุมชน จึงมุ่งเน้นให้นักศึกษา เจ้าหน้าที่ นักวิจัยและอาจารย์ เข้าไปมีส่วนร่วมกับชุมชน โดยใช้กระบวนการเรียนรู้และทำงานร่วมกันกับชาวบ้าน ชุมชน หน่วยงานในพื้นที่และเครือข่ายพันธมิตร เพื่อให้มีปฏิสัมพันธ์ เข้าใจบริบท การด...

รายละเอียดเพิ่มเติม

ลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (ราชบุรี) สนับสนุนการพัฒนาเชิงพื้นที่รอบพื้นที่ตั้งของมหาวิทยาลัย ในอำเภอจอมบึง อำเภอสวนผึ้งและอำเภอบ้านคา กิจกรรมด้านส่งเสริมการพัฒนาชุมชนในระยะแรกให้ความสำคัญกับการพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีที่เหมาะสมสำหรับโจทย์ความต้องการของเกษตรกรในพื้นที่ และได้ทำโครงการสนับส...

รายละเอียดเพิ่มเติม

งานตามพระราชดำริ

มจธ.ราชบุรี ร่วมกับโคงการอุทยานธรรมชาติวิทยาตามพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และหน่วยงานราชการ หน่วยงานภาคเอกชนในพื้นที่ เพื่อดำเนินงานตามพระราชดำริของสม...

รายละเอียดเพิ่มเติม

สำหรับบุคลากร


สำหรับนักศึกษา