หลักสูตรวิศวกรรมเครื่องกล

หน้าแรก / การเรียนการสอน / หลักสูตรวิศวกรรมเครื่องกล

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล

Bachelor of Engineering Program in Mechanical Engineering

รายละเอียดหลักสูตร

การเรียนในสาขานี้จะใช้พื้นฐานความรู้ส่วนใหญ่ในวิชาฟิสิกส์และคณิตศาสตร์ เพื่อแก้ปัญหาทางกลศาสตร์ของแข็ง กลศาสตร์ของไหล อุณหพลศาสตร์ การออกแบบเครื่องจักกล การออกแบบระบบทางความร้อน ระบปรับอากาศ และการทำความเย็น การคำนวณด้วยวิธีทางคอมพิวเตอร์ ระบบการควบคุมอัตโนมัติ รากฐานหุ่นยนต์ศาสตร์ วิศวกรรมยานยนต์และการบินเป็นต้น

หลักสูตรมีปรัชญาการเรียนการสอน เน้นการสร้างทักษะการออกแบบทางวิศวกรรม การวางแผนและควบคุมการผลิต การใช้และการบำรุงรักษาเครื่องจักรและการทำงานระบบในภาคอุตสาหกรรม ตลอดจนการวางรากฐานการวิจัย ส่วนการจัดแผนการเรียนได้จัดให้มีความสมดุลทั้งในภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ เพื่อมุ่งสร้างบัณฑิตที่มีความสามารถรอบด้าน เป็นบัณฑิตผู้ที่มีความรู้ มีคุณธรรมจริยธรรมและมีความสามารถในการเรียนรู้ด้วยตนเองตลอดชีวิต เพื่อใช้ในการประกอบวิชาชีพให้มีศักยภารในการพัฒนาขีดความความสามารถของตนเองให้สูงขึ้นในอนาคต พร้อมรับสถานการณ์ที่จะเกิดขึ้นจริงในสังคอมที่มีการเปลี่ยนแปลง นอกจากนี้ หลักสูตรได้เน้นและปลูกฝังด้านการคิดวิเคราะห์และสังเคราะห์ระบบการเงินหรือทำงานสายบริหารในองค์กรต่างๆ ของภาครัฐและเอกชน อีกทั้ง เน้นในเรื่องการลงมือปฏิบัติจริงในห้องปฏิบัติการพื้นฐาน (Hand-on Skills) เพื่อตรวจสอบทฤษฎีที่นักศึกษาได้เรียนรู้ ซึ่งนักศึกษาจะได้รับการฝึกฝน การประยุกต์ความรู้พื้นฐานทางทฤษฎีและปฏิบัติในการทำโครงงานทางวิศวกรรมเครื่องกลอย่างเข้มข้นเต็มรูปแบบ ตั้งแต่ออกแบบ สร้าง ทดสอบหรือทดลอง และสรุปผล ซึ่งภาควิชาให้ความสำคัญมาอย่างยาวนานตลอดวเลากว่า 2 ทศวรรษ

ชื่อปริญญา

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมเครื่องกล)

Bachelor of Engineering (Mechanical Engineering)

ปรัชญาของหลักสูตร

เพื่อผลิตบัณฑิตทางวิศวกรรมเครื่องกลในระดับปริญญาตรีที่มีคุณภาพและคุณธรรม มีความสามารถในการออกแบบ สร้าง พัฒนา และเป็นผู้ช่วยในงานวิจัยในสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลเฉพาะด้าน ได้แก่ การออกแบบเชิงกล การวิเคราะห์ทางอุณหภาพและของไหล หุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ นอกจากนี้ บัณฑิตยังสามารถประกอบอาชีพวิศวกรร่วมกับวิศวกรและนักวิทยาศาสตร์ในสาขาอื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งความสามารถเหล่านี้สามารถตอบสนองความต้องการของภาคอุตสาหกรรม หน่วยวิจัยและพัฒนาทางเทคโนโลยีในยุคปัจจุบัน

ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร
(Program Learning Outcomes: PLOs)

PLO 1: ประยุกต์ความรู้ทางด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ พื้นฐานทางด้านวิศวกรรมเครื่องกลและความรู้เฉพาะทางวิศวกรรมเครื่องกลเพื่อกำหนดกรอบความคิดของแบบจำลองทางวิศวกรรมเครื่องกล วิธีการ กระบวนการ หรือระบบงานทางวิศวกรรมเครื่องกลในการทำงานได้
PLO 2: วิเคราะห์และแก้ไขปัญหาทางวิศวกรรมเครื่องกลได้
PLO 3: ออกแบบและพัฒนาเพื่อหาคำตอบของปัญหาทางวิศวกรรมที่มีความซับซ้อน ให้ได้ตามข้อจำกัดที่มีอยู่จริง เช่น ทางด้านสังคม ความปลอดภัย การอนามัยและสิ่งแวดล้อม หรือมาตรฐานการปฏิบัติวิชาชีพ
PLO 4: พิจารณาตรวจสอบ ประเมินผลงาน และปัญหาทางวิศวกรรมที่ซับซ้อน ซึ่งครอบคลุมถึงการตั้งสมมติฐาน การออกแบบการทดลอง การวิเคราะห์ การแปลความหมายข้อมูล เพื่อให้ได้ผลสรุปที่ถูกต้องตามหลักเหตุผล
PLO 5: เลือกใช้อุปกรณ์เครื่องมือทันสมัยที่มีความเหมาะสม โดยคำนึงถึงข้อกำหนดและข้อจำกัดของเครื่องมือและอุปกรณ์นั้น
PLO 6: ทำงานร่วมในกลุ่มที่เป็นสหวิทยาการได้อย่างมีประสิทธิภาพ
PLO 7: ติดต่อสื่อสารในงานวิศวกรรม วิชาชีพอื่น และบุคคลทั่วไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ
PLO 8: ประเมินผลกระทบต่อการปฏิบัติวิชาชีพวิศวกรรมต่อบริบทของสังคมและสิ่งแวดล้อม และสามารถประเมินผลกระทบของการแก้ไขปัญหาทางวิศวกรรมที่ซับซ้อน ต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และการพัฒนาที่ยั่งยืน
PLO 9: อธิบายคุณค่าของจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพและยึดถือตามกรอบมาตรฐานการปฏิบัติวิชาชีพ
PLO 10: วิเคราะห์ด้านเศรษฐศาสตร์ การลงทุน และการบริหารงานวิศวกรรมเครื่องกล
PLO 11: พัฒนาตนเองเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีพได้

สำหรับบุคลากร


สำหรับนักศึกษา