การเรียนรู้แบบ Residentil College

หน้าแรก / การเรียนการสอน / การเรียนรู้แบบ Residentil College

การเรียนรู้แบบ Residentil College

การเรียนการสอนวิศวกรรมศาสตร์พื้นฐาน

ใช้หลักสูตร ปี 1 และ ปี 2 ของมจธ.บางมด
รายวิชา ประกอบด้วย

 • วิชาพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ (Basic Sciences)
  • วิชาพื้นฐานทางคณิตศาสตร์
  • วิชาพื้นฐานทางฟิสิกส์
 • วิชาพื้นฐานทางเคมี
 • วิชาทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ (Engineering Sciences) โดยแบ่งตามสาขา
 • วิชาศึกษาทั่วไป (General Education)

รูปแบบการเรียนการสอนที่ Residential College

 • จัดการเรียนการสอนสำหรับนักศึกษาวิศวกรรมศาสตร์
  ชั้นปีที่ 1 – 2 ณ มจธ. ราชบุรี
 • ปรับเปลี่ยนวิธีการเรียนการสอนให้นักศึกษาทุกคนมีความรู้พื้นฐานทั้งทางวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ในสาขาต่างๆ

การจัดการหลักสูตร

 • รวบรวมรายวิชาทั้งหมดที่อยู่ในชั้นปีที่ 1 และ 2 จากหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์
 • จัดรูปแบบการสอนเป็นระบบ Modular โดยจัดรายวิชาที่มีเนื้อหาใกล้กันให้อยู่ใน Module เดียวกัน (โดยใช้รูปแบบการสอนของ Oxbridge เป็นแนวทางในการจัดการ)

รูปแบบ 4 Modules

 • รวบรวมรายวิชาทั้งหมดที่อยู่ในชั้นปีที่ 1 และ 2 จากหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์
 • Module 1: Mathematics for Engineering
 • Module 2: Electrical and Digital Systems
 • Module 3: Chemistry and Materials
 • Module 4: Engineering Mechanics
 • Module 5: General Education
 • หมวดวิชาปฏิบัติ แบ่งเป็น
  • Engineering Drawing
  • Computer Programming for Engineers
  • Engineering Workshop and Practicals
  • Physics and Chemistry Laboratory
 • วิชาเฉพาะทางแต่ละภาค

การจัดการเรียนการสอน

 • เทอม 1 – 2 เรียนวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์และ วิชาศึกษาทั่วไปร่วมกัน
 • เทอม 3 – 4 (ปี 2) เรียนวิชาเฉพาะของแต่ละภาค
 • รูปแบบการเรียนการสอนแบ่งออกเป็น 4 ส่วน
  1. เรียนรวม (Lecture : Large Class)
  2. เรียนกลุ่มย่อย (Tutorials) กลุ่มละไม่เกิน 20 คน
  3. Workshop, Laboratory, English และ Gen. Ed.

Module Mathematics

โมดูลคณิตศาสตร์ พื้นที่การศึกษาราชบุรี จัดการศึกษาแบบ Outcome-based Module (OBEM) ที่มุ่งเน้นผลลัพธ์การเรียนรู้ของนักศึกษา การเรียนการสอนมุ่งเน้นให้นักศึกษาได้รับความรู้ มีความเข้าใจในหลักการและทฤษฎีที่จำเป็น และสามารถหาคำตอบได้ นอกจากนี้ยังพัฒนาทักษะนักศึกษาในการสื่อสารทางคณิตศาสตร์ทั้งในรูปแบบของการเขียนและการนำเสนอ ผ่านกระบวนการสอนห้องเรียนรวมและห้องเรียนกลุ่มย่อย นักศึกษาจะได้เรียนรู้หลักการ ทฤษฎีที่จำเป็น และตัวอย่างประยุกต์ในห้องเรียนรวม ฝึกฝนการหาคำตอบและการสื่อสารในห้องเรียนกลุ่มย่อย มีการวัดผลในรูปแบบที่หลากหลายเพื่อให้มั่นใจได้ว่านักศึกษาผ่านผลลัพธ์การเรียนรู้ที่กำหนดไว้

เนื้อหารายวิชาในโมดูลคณิตศาสตร์ครอบคลุมความรู้พื้นฐานทางคณิตศาสตร์ จำนวน 9 หน่วยกิต ผลลัพธ์การเรียนรู้ของโมดูลคณิตศาสตร์ ได้แก่ นักศึกษาสามารถแก้ปัญหาเกี่ยวกับอัตราการเปลี่ยนแปลงของปริมาณสเกลาร์และเวกเตอร์ สามารถใช้ความรู้เรื่องปริพันธ์เพื่อหาความยาว พื้นที่ ปริมาตร สามารถประมาณค่าฟังก์ชันโดยใช้อนุกรม สามารถใช้แบบจำลองคณิตศาสตร์มาออกแบบ Objective function และสามารถแก้ปัญหา Optimization เบื้องต้นได้

นิติมา อัจฉริยะโพธา
January 4, 2023

Module General Education

วิชาศึกษาทั่วไป เป็นหนึ่งในกลไกหลักของการพัฒนานักศึกษาของ มจธ.ราชบุรี ในด้านทักษะชีวิต คือ การพัฒนาให้นักศึกษาสามารถ “เรียนเป็น คิดเป็น เคารพตัวเอง เคารพผู้อื่น” ผ่านการเรียนรู้ใน”กลไก” วิชาจิ๋ว จากโมดูลหลัก 3 ด้าน คือ 

1.Deep awareness to Emotional, Self esteem and Empathy คือการตระหนักถึงอารมณ์ การเคารพตัวเองและใส่ใจผู้อื่น 2. Perception of Value คือ การรับรู้คุณค่าของตนเองและสิ่งรอบตัว 3. Skills set of Thinking and Communication คือ ทักษะการสื่อสารและการคิด ตามหลักทฤษฎีการเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ (Experience Base Learning) ที่ให้นักศึกษาได้เรียนรู้หลักทฤษฎี ฝึกฝนทักษะ สร้างทัศนคติ โดยใช้โจทย์จริงจากชุมชน โดยการลงพื้นทีไปแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับปราชญ์ชุมชน เกษตรกร ผู้ประกอบการ โรงเรียน วัด เป็นต้น

การจัดการเรียนการสอนนี้ จะช่วยบ่มเพาะให้นักศึกษา เคารพความเป็นตัวเองและผู้อื่น เข้าใจมุมมองความแตกต่างและหลากหลายของสังคม มีกระบวนการคิดที่ดีและสามารถการแก้ปัญหาที่เหมาะสมกับบริบทต่างๆ สามารถสื่อสารกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ นำไปสู่”การพัฒนาตนเองเป็น”ผู้ที่มีสามารถที่หลากหลาย (Versatility) สามารถปรับตัวและทำงานในสภาพแวดล้อมทางวัฒนธรรมและเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วได้

Module Chemistries & Materials

การจัดการเรียนการสอน Module: Chemistry and Materialsที่ มจธ. ราชบุรี (Residential College) จะมุ่งเน้นให้เกิดการเรียนรู้ที่ผู้เรียนสามารถพัฒนาสติปัญญา (Intellect) ด้านความรู้ (Knowledge) และทักษะที่จำเป็น (Soft Skills) โดยสามารถเชื่อมโยงและประยุกต์ความรู้ทางเคมีพื้นฐานเข้ากับโจทย์และวิชาการแขนงอื่นๆ และมีการจัดกิจกรรมที่กระตุ้นการเรียนรู้ (Active Learning) ในห้องเรียน ซึ่งรูปแบบการเรียนการสอนจะแบ่งเป็นการเรียนการสอนในห้องบรรยายใหญ่ ที่เน้นการสอนที่เป็นหลักการสำคัญ (Concept) เพื่อให้เข้าใจทฤษฎี หลักการสำคัญและคำสำคัญเท่านั้น ในส่วนการประยุกต์ใช้และแก้โจทย์ปัญหาจะดำเนินการโดยการเรียนกลุ่มย่อย (Tutorial Class) โดยเรียนเป็นกลุ่มเล็ก เน้นการแลกเปลี่ยนทำความเข้าใจในเนื้อหาวิชาที่เรียน การประยุกต์ใช้งานในสภาพจริงและการฝึกเทคนิคแก้โจทย์ปัญหา และนักศึกษาได้ฝึกปฏิบัติจริงในห้องปฏิบัติการเคมี เพื่อให้สามารถอธิบายปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นด้วยหลักการสำคัญทางเคมีได้

Module Electricity

โมดูลไฟฟ้า มจธ.ราชบุรี ได้มีการจัดการเรียนการสอนรูปแบบใหม่ ที่ไม่ได้มุ่งเน้นการสอนเพียงอย่างเดียว แต่ยังสร้างการมีปฏิสัมพันธ์แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างผู้เรียนและผู้สอน เป็นลักษณะการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active-based learning) โดยเปิดโอกาสการเรียนรู้แบบผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง (Student-centered) และมีอาจารย์ทำหน้าที่เป็นวิทยากรกระบวนการ (Facilitator) ผ่านกิจกรรมการเรียนสอนที่หลากหลาย อาทิ การฝึกฝนให้ผู้เรียนสามารถใช้เครื่องมือได้ทั้ง Software และ Hardware การฝึกการใช้งานเครื่องมือวัดทางไฟฟ้าเบื้องต้น ได้แก่ Digital multimeter LCR meter Digital Oscilloscope DC power supply การให้ผู้เรียนได้ร่วมอภิปราย เป็นต้น ปัจจุบันโมดูลไฟฟ้า ได้จัดการเรียนการสอนแบ่งออกเป็น 3 ส่วน ประกอบด้วย การเรียนรวมในห้องใหญ่ (Lecture Class) การเรียนในห้องย่อย (Tutorials) ที่มีจำนวนผู้เรียนไม่เกิน 20 คน และ ห้องปฏิบัติการ (Laboratory) โดยมีการวัดผลลัพธ์การเรียนรู้ในรูปแบบ Outcome Based Education (OBEM) ซึ่งช่วยพัฒนาการจัดการเรียนการสอนให้สัมฤทธิ์ผลตามที่ มจธ.ราชบุรี มุ่งหวังต่อไป

สำหรับบุคลากร


สำหรับนักศึกษา