หน่วยวิจัยคุณภาพสูง

หน้าแรก / หน่วยวิจัยคุณภาพสูง

หน่วยวิจัยคุณภาพสูง

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ได้จัดตั้งโครงการการสนับสนุนหน่วยวิจัยคุณภาพสูง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนหน่วยวิจัยที่มีสมรรถนะสูงและมีความสอดประสานกัน (cohesive) ให้มีความเป็นเลิศยิ่งขึ้น
มีผลกระทบสูงขึ้น และมีภาพลักษณ์ที่เด่นชัดขึ้น โดยศูนย์บริการทางการศึกษาราชบุรี มีหน่วยวิจัยที่ได้รับการสนับสนุนภายใต้โครงการสนับสนุนหน่วยวิจัยคุณภาพสูง ดังนี้

สำหรับบุคลากร


สำหรับนักศึกษา