ช่องทางการติดต่อ

หน้าแรก / มจธ.ราชบุรี / ช่องทางการติดต่อ

ช่องทางการติดต่อ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าธนบุรี

Google Map

KMUTT
Residential College

Link

KMUTT RC

Add friend

kmuttrc

Follow

@kmuttrc

Follow

งานบริการการศึกษา

ผู้รับผิดชอบ

งานคัดเลือกนักศึกษา/หลักสูตร

คุณศราวุฒิ จันทร์แฉล้ม

ทุนการศึกษา/กิจกรรม นศ.

คุณชุติมา สุขอ่อน

การลงทะเบียน/ใบคำร้อง นศ./ตารางสอน

คุณสุณัฏฐา ใจมุ่ง

งานแผนและงบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

งานแผนและงบประมาณ

คุณนันทิยา นันยา

งานการเงิน

ผู้รับผิดชอบ

เงินสดย่อย/เงินยืม/การเบิกจ่ายงบประมาณด้านการศึกษา

คุณเพ็ญนภา บัวขาว

การเบิกจ่ายงบประมาณทั่วไป งบวิจัยและบริการวิชาการ

คุณสกล สวัสดิผล

งานพัสดุ

ผู้รับผิดชอบ

งานสิ่งก่อสร้าง และงานบริหารสัญญา

คุณปิยาภา บุนนาค

งานตรวจสอบ TOR งานรักษาความปลอดภัย งานรักษาความสะอาด และงานดูแลภูมิทัศน์ งานจัดซื้อจัดจ้างและตรวจสอบครุภัณฑ์

คุณชุลีพร ชาติดี

งานจัดซื้อจัดจ้างวงเงินไม่เกิน 100,000 บาท/งาน TOR งานรักษาความปลอดภัย งานรักษาความสะอาด

คุณวรัญญา เปรมปรีด์

งานบุคคล

ผู้รับผิดชอบ

งานบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล/งานเลขานุการผู้บริหาร

คุณอรจิรา ดีสวัสดิ์

งานสารบรรณ

ผู้รับผิดชอบ

งานสารบรรณ

คุณสุวดี ปัญญาดี

งานโรงเรียน ภายใต้โครงการมหาวิทยาลัยพี่เลี้ยง

คุณสุวดี ปัญญาดี

งานสนับสนุนการเรียนการสอนและงานวิจัย

ผู้รับผิดชอบ

ห้องปฏิบัติการอิเล็กทรอนิกส์

คุณทองไส ช่วยชู

ห้องปฏิบัติการทางวิศวกรรมไฟฟ้า

คุณวิรัตน์ วงศ์ศรีนาค

ห้องปฏิบัติทางวิศวกรรม (โรงประลอง)

คุณสุทธิพงษ์ ปานโชติ

ห้องปฏิบัติทางวิศวกรรม (โรงประลอง)

คุณวรายุทธ พูนนายม

ห้องปฏิบัติการเคมี และห้องปฏิบัติการวิจัยกลาง-เคมี

คุณสาวินี วุฒิสกุลวงศ์

ห้องปฏิบัติการวิจัยกลาง-ชีววิทยา

คุณธิดาพร โคตรพัฒน์

งานสนับสนุนงานบริการวิชาการ

ผู้รับผิดชอบ

งานบริหารโครงการวิจัยและบริการวิชาการ และฐานข้อมูล

คุณณัฐกานต์ จงประจิต

โครงการรางบัวโมเดล

คุณสุภาวดี ชมภูพันธ์

สำนักงานอาคารและสถานที่ มจธ.ราชบุรี

ผู้รับผิดชอบ

งานก่อสร้าง และรักษาความปลอดภัย

คุณพิษณุ เงื่อนพิมาย

งานระบบไฟฟ้า และสาธารณูปโภค

คุณเทียนทอง พลายแก้ว

งานปรับปรุงภูมิทัศน์

คุณอิทธิพล พวงมาเทศ

สำนักหอสมุด

ผู้รับผิดชอบ

งานบรรณรักษ์ และบริการทรัพยากรสารสนเทศ

คุณสุภาวดี สังข์วรรณ

สำนักคอมพิวเตอร์

ผู้รับผิดชอบ

งานโสตทัศนูปกรณ์

คุณสันติภาพ ยอดกาวี

งานบริการด้านคอมพิวเตอร์ และระบบโทรคมนาคม

คุณขวัญชัย ใจมุ่ง

หอพักนักศึกษา

ผู้รับผิดชอบ

งานบริหารสำนักงาน

คุณสุธิสา ทองเที่ยง

งานดูแลห้องพักและงานบริหารทั่วไป

คุณพงศธร จิตรดี

งานซ่อมบำรุงอาคาร และระบบสาธารณูปโภค

คุณชัยวัฒน์ วิชัด

สำหรับบุคลากร


สำหรับนักศึกษา