ห้องปฏิบัติการนวัตกรรมการจัดการสิ่งแวดล้อมและวัสดุก่อสร้างอัจฉริยะ

สามารถให้บริการวิเคราะห์คุณภาพน้ำดี น้ำเสีย น้ำจากแหล่งน้ำธรรมชาติ หรือน้ำที่รั่วไหลจากแหล่งฝังกลบ ซึ่งรวมถึงโลหะหนักที่สะสมอยู่ตามธรรมชาติ ที่เกิดการสะสมเนื่องจากกิจกรรมของมนุษย์ นอกจากนั้นยังสามารถให้คำปรึกษาในการเก็บข้อมูล และจัดทำแผนการบริหารจัดการน้ำภายในองค์กร หรือแผนจัดการสิ่งแวดล้อม และของเสียที่เกิดขึ้นจากกระบวนการผลิตทั้งในภาคอุตสาหกรรม และเกษตรกรรม รวมถึงการให้คำปรึกษาในการควบคุม เดินระบบบำบัดน้ำเสียทั้งแบบเติมอากาศ และไร้อากาศในโรงงานอุตสาหกรรม หรือในฟาร์มสุกร และฟาร์มโคนม  ส่วนงานบริการวิชาการด้านเกษตร ห้องปฏิบัติการฯ สามารถวิเคราะห์สารอาหาร ปุ๋ย หรือสารเคมี หรือธาตุที่ผสมอยู่ในดินที่ทำการเพาะปลูกได้

สำหรับบุคลากร


สำหรับนักศึกษา