หลักสูตรวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

หน้าแรก / การเรียนการสอน / หลักสูตรวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

Bachelor of Engineering Program in Computer Engineering

รายละเอียดหลักสูตร

วิศวกรคอมพิวเตอร์มีบทบาทโดยตรงต่อการออกแบบพัฒนาฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์บนแพลทฟอร์มต่างๆ ติดตั้ง บำรุงรักษาเครื่องแม่ข่ายและอุปกรณ์เครือข่าย และแก้ไขปัญหาระบบคอมพิวเตอร์ รวมถึงการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยวิธีการและเครื่องมือที่เหมาะสมเพื่อแก้ปัญหาเชิงวิศวกรรมและเชิงธุรกิจ ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มุ่งเน้นผลิตวิศวกรคอมพิวเตอร์ที่สามารถใช้ความรู้และทักษะในการคิดวิเคราะห์ ออกแบบ วางแผน และลงมือทำให้เกิดผลสำเร็จในบริบทการทำงานที่หลากหลาย มีศักยภาพในการปรับตัวและเรียนรู้เพื่อพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง โดยใช้การเรียนการสอนแบบการเรียนรู้เชิงรุก (active learning) แบบต่าง ๆ และแบบเน้นผลลัพธ์ (outcomebased education) นอกเหนือจากรายวิชาที่เป็นพื้นฐานด้านวิศวกรรมคอมพิวเตอร์แล้ว หลักสูตรมีวิชาที่ทันสมัยในด้านวิทยาศาสตร์ ข้อมูล ปัญญาประดิษฐ์ และศาสตร์การประมวลผลที่หลากหลาย สอดคล้องกับแนวโน้มเทคโนโลยีในอนาคต

ชื่อปริญญา

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

Bachelor of Engineering Program in Computer Engineering

แนะนำภาควิชา

ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร
(Program Learning Outcomes: PLOs)

  • ใช้หลักการและความรู้ทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และวิศวกรรมศาสตร์ ในการวิเคราะห์และออกแบบเพื่อแก้ปัญหาทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ได้
  • ใช้ความรู้ ทักษะ เทคโนโลยี และเครื่องมือทางวิศวกรรมในการสร้างและประเมินผลงาน เพื่อแก้ปัญหาทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ได้ 
  • เรียนรู้และพัฒนาทักษะทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ด้วยตนเองเพื่อนำมาใช้ประกอบการตัดสินใจและการแก้ปัญหาทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ได้ 
  • สื่อสารผลงาน องค์ความรู้ และความเข้าใจเชิงเทคนิคและเชิงทั่วไปได้ 
  • ปฏิบัติงานอย่างมืออาชีพ มีความพร้อมในการทำงานในสถานประกอบการ

สำหรับบุคลากร


สำหรับนักศึกษา