ผลงานวิจัยดีเด่น

หน้าแรก / ผลงานวิจัยดีเด่น

ผลงานวิจัยดีเด่น

มจธ.ราชบุรี มีเป้าหมายส่งเสริมให้บุคลากรสายวิชาการและสนับสนุนวิชาการดำเนินงานวิจัยที่ตอบโจทย์เชิงพื้นที่ภาคตะวันตกของประเทศไทย ภาคอุตสาหกรรม และดำเนินงานวิจัยที่สามารถนำไปใช้จริง หรือขยายผลไปสู่ชุมชนได้ ใน 5 ปีที่ผ่านมา จึงมีผลงานวิจัยเด่นหลายด้าน เช่น ด้านผึ้ง ด้านเห็ด ด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม ด้านการทดสอบโดยไม่ทำลาย ด้านสารสกัดธรรมชาติ และด้านวิศวกรรมศาสตร์

สำหรับบุคลากร


สำหรับนักศึกษา