หน้าแรก / ประชุมงานอุตสาหกรรม มจธ.ราชบุรี ร่วมกับ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง

ประชุมงานอุตสาหกรรม มจธ.ราชบุรี ร่วมกับ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง


ข่าวกิจกรรมนักศึกษาข่าวงานวิจัยข่าวประชาสัมพันธ์
10 กรกฎาคม 2567

ประชุมงานอุตสาหกรรม มจธ.ราชบุรี ร่วมกับ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง

เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2567

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ราชบุรี ร่วมกับ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง จัดกิจกรรมระดมสมอง จัดทำกรอบและข้อเสนอโครงการสำคัญเชิงพื้นที่เรื่องการพัฒนาผู้ประกอบการในพื้นที่ร่วมกับหน่วยราชการในพื้นที่ โดยมีวิทยากร คุณจิระพันธ์ เนื่องจากนิล ประธานคณะทำงานเครือข่ายเชิงประเด็น C-UBI ภาคกลางตอนล่าง และ อาจารย์ไพรัช วรศิริ ผู้จัดการศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ บรรยายให้ความรู้ ให้คณะอาจารย์และเจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้อง

เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มด้านการท่องเที่ยว และการพัฒนาผู้ประกอบการขนาดเล็ก วิสาหกิจชุมชน หรือกลุ่มชุมชน โดยในพื้นที่จังหวัดราชบุรี มีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (ราชบุรี) และมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงเป็นมหาวิทยาลัยในพื้นที่

ดังนั้นเพื่อให้เกิดการทำงานร่วมกันของสถาบันการศึกษา และนำองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีจากในมหาวิทยาลัยมาใช้ในการพัฒนาผู้ประกอบการทุกระดับ เพื่อยกระดับธุรกิจของผู้ประกอบการ และสร้างผลกระทบโดยตรงในพื้นที่จังหวัดราชบุรีในมิติด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมตามแนวทาง BCG นอกจากนั้นยังสามารถออกแบบ และบริหารจัดการสถานประกอบการของผู้ประกอบการทุกระดับเป็นพื้นที่การเรียนรู้ของนักศึกษาที่สามารถพัฒนานักศึกษา และเติมเต็มทักษะ ความรู้ที่ไม่สามารถเรียนรู้ในห้องเรียนได้


ข่าวอื่น ๆ ที่น่าสนใจ

สำหรับบุคลากร


สำหรับนักศึกษา