หน้าแรก / กลุ่มงานสนับสนุนวิชาการ

ผู้บริหารและบุคลากร

กลุ่มงานสนับสนุนวิชาการ

คุณสาวินี วุฒิสกุลวงศ์

ผู้ช่วยนักวิจัย (เคมี) 032-726526 sawinee.wut@mail.kmutt.ac.th

คุณธิดาพร โคตรพัฒน์

ผู้ช่วยนักวิจัย (ชีววิทยา) 032-726526 thidaporn.the@mail.kmutt.ac.th

คุณทองไส ช่วยชู

ช่างอิเล็กทรอนิกส์ 086-0279851 thongsai.chu@kmutt.ac.th

คุณวรายุทธ พูนนายม

ช่างเทคนิค (อุตสาหการ) 032-726521 warayut.pul@kmutt.ac.th

คุณสุทธิพงษ์ ปานโชติ

ช่างเทคนิค (อุตสาหการ) 032-726521 Psut_kmutt@hotmail.com

คุณวิรัตน์ วงษ์ศรีนาค

ช่างเทคนิค (ไฟฟ้า) 032-726524 wirat.won@kmutt.ac.th

สำหรับบุคลากร


สำหรับนักศึกษา