หน้าแรก / Module Liberal Education

ผู้บริหารและบุคลากร

Module Liberal Education

ดร.วันเพ็ญ วรวงศ์พงศา

อาจารย์ wanpen.wor@gmail.com

ดร.ธัญญารัตน์ คงขุนเทียน

อาจารย์ tanyarat.kho@kmutt.ac.th

ผศ.ดร.มนัญญา เพียรเจริญ

อาจารย์ mananya.phi@mail.kmutt.ac.th

รศ.ดร.อรวรรณ ดวงภักดี

อาจารย์ 032-726525 orawan.dua@mail.kmutt.ac.th

ดร.นงนาถ พ่อค้า

อาจารย์ nongnat.pho@mail.kmutt.ac.th

ผศ.ดร.ปณัตดา ยอดแสง

อาจารย์ panutda.yod@mai.lkmutt.ac.th

ดร.แบ๊งค์ งามอรุณโชติ

อาจารย์ 02-4707957 bank.nga@kmutt.ac.th

อ.เกษมสันต์ พรหมสุภา

อาจารย์ 090-8940721 kasemson.bra@mail.kmutt.ac.th

ดร.วรากร รัตนอารีกุล

อาจารย์ warakorn.rat@kmutt.ac.th

ดร.ภัทรศักดิ์ ชีวะเกตุ

อาจารย์ 032-726520 pattarasak.jiv@mail.kmutt.ac.th

คุณปรีชา รอดอิ่ม

นักวิจัย 032-726525 preecha.rod@mail.kmutt.ac.th

อ.กัญทิมา เตชาดิศัย

อาจารย์ ktechadisai@gmail.com

อ.จุฑามาส ธรรมจินดารัช

อาจารย์ chuthamat.tha@mail.kmutt.ac.th

Mr. Bui Tuan Minh

อาจารย์ minh0602@gmail.com

สำหรับบุคลากร


สำหรับนักศึกษา