หน้าแรก / Module Liberal Education

ผู้บริหารและบุคลากร

Module Liberal Education

ดร.ทศพร ทองเที่ยง

อาจารย์ 032-726506
089-2066352
todsaporn.tho@kmutt.ac.th

ดร.วันเพ็ญ วรวงศ์พงศา

อาจารย์ 032-726575 wanpen.wor@kmutt.ac.th

ดร.ธัญญารัตน์ คงขุนเทียน

อาจารย์ 032-726576 tanyarat.kho@kmutt.ac.th

รศ.ดร.อรวรรณ ดวงภักดี

อาจารย์ 032-726526 orawan.dua@kmutt.ac.th

ดร.นงนาถ พ่อค้า

อาจารย์ 032-726579 nongnat.pho@kmutt.ac.th

ผศ.ดร.ปณัตดา ยอดแสง

อาจารย์ 032-726581 panutda.yod@kmutt.ac.th

ดร.กัลย์ธีรา สุนทราภิรักษ์กุล

อาจารย์ 032-726582 kanteera.soo@kmutt.ac.th

อ.เกษมสันต์ พรหมสุภา

อาจารย์ 032-726585, 090-8940721 kasemson.bra@kmutt.ac.th

ดร.แบ๊งค์ งามอรุณโชติ

อาจารย์ 02-4707957 bank.nga@kmutt.ac.th

ดร.วรากร รัตนอารีกุล

อาจารย์ 032-726586 warakorn.rat@kmutt.ac.th

ดร.ภัทรศักดิ์ ชีวะเกตุ

อาจารย์ 032-726592 pattarasak.jiv@kmutt.ac.th

คุณปรีชา รอดอิ่ม

นักวิจัย 032-726598 preecha.rod@kmutt.ac.th

อ.กัญทิมา เตชาดิศัย

อาจารย์ 032-726574 kantima.tec@kmutt.ac.th,
ktechadisai@gmail.com

Mr. Minh Bui

อาจารย์ 032-726599 minh.bui@kmutt.ac.th

สำหรับบุคลากร


สำหรับนักศึกษา