การใช้ชีวิตในอาศรมวิทยาลัย (Residential college life : RC Life)

หน้าแรก / การเรียนการสอน / การใช้ชีวิตในอาศรมวิทยาลัย (Residential college life : RC Life)

การใช้ชีวิตในอาศรมวิทยาลัย (Residential college life : RC Life)

การใช้ชีวิตในอาศรมวิทยาลัย เป็นการจำลองสังคมและชุมชน เชิงวิชาการ มีการอาศัยอยู่ร่วมกันของทั้งนักศึกษารุ่นพี่รุ่นน้อง เจ้าหน้าที่ และคณาจารย์ภายในมหาวิทยาลัย เกิดเรียนรู้ และเคารพซึ่งกันและกัน จึงทำให้นักศึกษา มจธ.ราชบุรี ไม่เพียงแต่จะมีความรู้กว้างทางด้านวิชาการแล้ว ยังมีคุณลักษณะด้าน soft skills ที่เป็นที่ต้องการของโลกการทำงานยุคใหม่ ทั้งด้านการสื่อสาร การพูดการเขียน การคิดวิเคราะห์และแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ ความคิดสร้างสรรค์ ไปจนถึงบุคลิกลักษณะความเป็นผู้นำและมนุษยสัมพันธ์ที่ดี

ด้วยการใช้ชีวิตในอาศรมวิทยาลัย หรือ RC Life ที่อยู่รวมกันเป็นกลุ่มใหญ่ จึงมีแนวทางการดูแลนักศึกษาอย่างใกล้ชิดด้วยรูปแบบ Home Group เกิดขึ้น โดยมีอาจารย์ที่ปรึกษาประจำกลุ่มของนักศึกษา ในสัดส่วน อาจารย์ 1 คน ต่อนักศึกษา 10 คน ที่จะคอยช่วยเหลือให้คำปรึกษา คำแนะนำต่างๆ ทั้งด้านการเรียน และการใช้ชีวิตใน Residential college  สร้างความอุ่นใจให้กับนักศึกษา และผู้ปกครองได้เป็นอย่างดี

“ภาพนักศึกษาพบปะอาจารย์ Home Group ของตัวเองเพื่อพูดคุยทำความรู้จักซึ่งกันและกัน ในกิจกรรม ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ซึ่งเป็นกิจกรรมแรกที่จัดขึ้นให้กับนักศึกษา มจธ.ราชบุรี ได้พบปะพูดคุยกับอาจารย์ และ บุคลากรที่อยู่ใน Residential college ”

กิจกรรมเสริมทักษะประสบการณ์ (co-curriculum)

เป็นกิจกรรมอื่นๆที่เกิดขึ้นใน RC Life เป็นที่มุ่งเสริมสร้างประสบการณ์นอกหลักสูตร ในมิติทางมนุษย์ สังคม และศิลปวัฒนธรรม เพื่อเปิดโลกทัศน์และให้เป็นผู้รู้กว้าง และประยุกต์ความรู้ไปใช้จริง ทำให้นักศึกษาเข้าใจการเรียนรู้มากยิ่งขึ้น  นักศึกษาจะได้ลงพื้นที่ และเปิดประสบการณ์การเรียนรู้จริงด้วยตัวเอง

ภาพกิจกรรม การสร้างรถยนต์พลังงานไฟฟ้า EV (Electric Vehicle) ด้วยการลงมือปฎิบัติจริง ในห้องปฎิบัติการ โรงประลองวิศวกรรม มจธ.ราชบุรี

“ภาพกิจกรรมการลงพื้นที่ ระหว่างนักศึกษา มจธราชบุรี ร่วมกับ คณะนักศึกษาและอาจารย์จาก Singapore University of Technology and Design (SUTD) โครงการ Joint Program on Designing Energy between SUTD and KMUTT ติดตั้งระบบแสงสว่างตามทางเดินในเวลากลางคืนจากพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar PV) ณ โรงเรียนวัดรางเสน่ห์นครจันทร์ อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี

ส่วนกิจกรรมที่ นักศึกษาสนใจนอกเหนือจากกิจกรรมข้างต้น นักศึกษาสามารถที่จะจัดกิจกรรมที่ตนเองสนใจ โดยรวบรวมเพื่อนๆ รุ่นพี่รุ่นน้อง เจ้าหน้าที่ และคณาจารย์ จัดกิจกรรมที่เรียกว่า Club ตามสิ่งที่สนใจได้ โดยมีอาจารย์ที่เป็นที่ปรึกษา กิจกรรม Club เป็นผู้ดูแลกิจกรรม เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษา ได้ทดลอง และหาประสบการณ์ที่สนใจ เพื่อพัฒนาทักษะที่มีให้เพิ่มขึ้น อีกทั้งยังเป็นกิจกรรมที่สร้างความสุข สนุกสนาน และเชื่อมความสัมพันธ์อีกด้วย

กิจกรรม แปรรูปอาหารจากปลาส้ม นักศึกษาแต่ละกลุ่มจะช่วยกันออกแบบเมนูอาหารต่างๆ ที่มีวัตถุดิบหลักจากปลาส้ม นักศึกษาจะได้ลองคิด ลองทำ และลองชิม”

การใช้ชีวิตในอาศรมวิทยาลัย (Residential college life : RC Life) จึงเป็นการบ่มเพาะนักศึกษา ด้วยสภาพแวดล้อม และกิจกรรมต่างๆที่สร้างขึ้น เพื่อให้นักศึกษามีความรู้กว้าง และมีคุณลักษณะ Soft Skills ที่จะใช้ชีวิตในยุคปัจจุบัน ช่วยหล่อหลอมให้นักศึกษา มจธ.ราชบุรี เป็นผู้มีอิสรภาพทางความคิด (Liberal mind) รับรู้ถึงคุณค่าของตนและสิ่งต่างๆ รอบตัว (Self and Social esteem) นำไปสู่ความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ มีความสามารถที่หลากหลาย (Versatility) เพื่อทำงานในสภาพแวดล้อมทางวัฒนธรรมและเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในโลกปัจจุบัน

“ภาพกิจกรรม RC Life นักศึกษา อาจารย์ และเจ้าหน้าที่ ทำบุญตักบาตรภายใน มจธ.ราชบุรี และสักการะพระสยมภูวราช ร่วมกันเพื่อเป็นสิริมงคล”

ภาพกิจกรรม RC Life ลอยกระทงเฟสติเวล นักศึกษาร่วมกันจัดกิจกรรม มีการเปิดร้านขายอาหาร  และซุ้มกิจกรรม เพื่อให้นักศึกษา อาจารย์ บุคลากร และประชาชนโดยรอบมหาวิทยาลัย เข้ามาเที่ยวชมงานในวันลอยกระทง ณ ครัวริมน้ำ มจธ.ราชบุรี

สำหรับบุคลากร


สำหรับนักศึกษา