หน้าแรก / งานบริการ / โครงการความหลากหลาย การใช้ประโยชน์ และภูมิปัญญาท้องถิ่นของเห็ดป่ากินได้

โครงการความหลากหลาย การใช้ประโยชน์ และภูมิปัญญาท้องถิ่นของเห็ดป่ากินได้

โครงการความหลากหลาย การใช้ประโยชน์ และภูมิปัญญาท้องถิ่นของเห็ดป่ากินได้

โครงการความหลากหลาย การใช้ประโยชน์ และภูมิปัญญาท้องถิ่นของเห็ดป่ากินได้ ทำการสำรวจ จำแนก ระบุพิกัด บนเส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติในพื้นที่อุทยานธรรมชาติวิทยาฯ และคัดเลือกเห็ดป่ากินได้ นำมาศึกษามูลค่าและศักยภาพในการเพาะเลี้ยงเพื่อเป็นอาชีพแก่เกษตรกร โดยพบชนิดของเห็ดป่าตลอดเส้นทาง จำนวนทั้งสิ้น 102 ชนิด เป็นเห็ดกินได้ที่ยืนยันลักษณะแล้วจำนวน 3 ชนิด ได้แก่ เห็ดโคนน้อย เห็ดเยื่อไผ่ และเห็ดลวก เป็นเห็ดที่ยังไม่ยืนยันลักษณะจำนวน 99 ชนิด ตัวอย่างทั้งหมด ได้ถูกจดบันทึกลักษณะทางสัณฐานวิทยา พิมพ์สปอร์ เก็บรักษาตัวอย่างโดยการอบหรือ ดอง เพื่อใช้ในการส่งวิเคราะห์ผลในห้องปฏิบัติการและยืนยันลักษณะด้วยวิธีการทางเคมีต่อไป

สำหรับบุคลากร


สำหรับนักศึกษา