หน้าแรก / งานบริการ / จัดอบรม training for the trainer ครั้งที่ 1

จัดอบรม training for the trainer ครั้งที่ 1

จัดอบรม training for the trainer ครั้งที่ 1

วันที่ 1 เม.ย. 67 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (ราชบุรี) ร่วมกับ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง จัดอบรม training for the trainer ครั้งที่ 1 ให้บุคลากรทั้ง 2 มหาวิทยาลัย ณ อาคารหอสมุดชั้น 2

โดยมี ผศ.ดร.รุ่งโรจน์ ปิยะภานุวัตน์ ผู้ช่วยอธิการบดี มจธ.ราชบุรี ฝ่ายวิจัยและอุตสาหกรรม กล่าวต้อนรับ ในการอบรมครั้งนี้ได้รับเกียรติจากอาจารย์ ไพรัช วรศิริ ผู้จัดการศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้หลักสูตร SHINDAN

การอบรบครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อให้มีความรู้ความสามารถในหลักสูตร การวินิจฉัยสถานประกอบการ (SHINDAN) เพื่อค้นหาปัญหา 5 ด้านในการดำเนินธุรกิจ คือ การบริหารจัดการ การตลาด การผลิต การเงินหรือบัญชี และทรัพยากรมนุษย์

สำหรับบุคลากร


สำหรับนักศึกษา