หน้าแรก / งานบริการ / กิจกรรมเสริมการเรียนรู้ตามบริบทของพื้นที่ให้เด็ก เกิดการจัดศึกษาวิถีใหม่โดยเฉพาะสำหรับนักเรียนชายขอบ (New Normal School Model for Marginal Schools) หรือ ราชบุรีโมเดล

กิจกรรมเสริมการเรียนรู้ตามบริบทของพื้นที่ให้เด็ก เกิดการจัดศึกษาวิถีใหม่โดยเฉพาะสำหรับนักเรียนชายขอบ (New Normal School Model for Marginal Schools) หรือ ราชบุรีโมเดล

กิจกรรมเสริมการเรียนรู้ตามบริบทของพื้นที่ให้เด็ก เกิดการจัดศึกษาวิถีใหม่โดยเฉพาะสำหรับนักเรียนชายขอบ (New Normal School Model for Marginal Schools) หรือ ราชบุรีโมเดล

กิจกรรมเสริมการเรียนรู้ตามบริบทของพื้นที่ให้เด็ก เกิดการจัดศึกษาวิถีใหม่โดยเฉพาะสำหรับนักเรียนชายขอบ (New Normal School Model for Marginal Schools) หรือ ราชบุรีโมเดล ทำให้เกิดแนวคิดที่จะนำต้นแบบการเรียนการสอนในหย่อมบ้าน มาใช้ในการพัฒนาโรงเรียนในกลุ่มชายขอบและโรงเรียนถิ่นทุรกันดาร เพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา โดยคำนึงถึงหลัก “Education for All” และ “All for Education”เป็นการจัดการเรียนการสอนตามพื้นที่ที่อยู่อาศัยของนักเรียน โดยใช้บ้านนักเรียน ศาลาหมู่บ้าน วัด โบสถ์ หน่วยงานรัฐบาลฯ เป็นสถานที่ในการจัดการเรียนการสอน

กิจกรรมเสริมภาษาไทยด้วยเกมและนิทานให้กับเด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษาตอนต้น ใน 5 หย่อมบ้าน ต.สวนผึ้ง อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี โดยเน้นเรื่องการอ่านออกเขียนได้ภาษาไทย ที่เป็นพื้นฐานสำคัญที่จะใช้ในการเรียนสาระวิชาอื่นๆ ซึ่งเด็กในหมู่บ้านมีทั้งเด็กไทยและเด็กชาติพันธุ์ที่ไม่ได้ใช้ภาษาไทยเป็นภาษาหลักในการสื่อสาร จึงใช้กลไกกิจกรรมเสริมภาษาไทยด้วยเกมและนิทานเพื่อให้เด็กได้มีเวลาเรียนรู้ภาษาไทยเพิ่มขึ้นซึ่งจะได้ไม่ลืมการอ่านเขียนภาษาไทย และยังได้ฝึกพูดฟัง โดยมีอาสาสมัครการศึกษา (อศม.) จำนวน 2 คน จัดกิจกรรมที่วัดและโบสถ์คริสต์ ตามจุด 5 หย่อมบ้าน โดยใช้ Mobile Learning เข้าไปหาเด็กตามหย่อมบ้าน ซึ่งเป็นการลดการสูญเสียการเรียนรู้ด้านภาษาไทยของเด็กในช่วงที่โรงเรียนไม่สามารถจัดการเรียนการสอนได้ตามปกติ

สำหรับบุคลากร


สำหรับนักศึกษา