หน้าแรก / งานบริการ / การสอนวิชาวิทยาการคำนวณในระดับชั้นประถมศึกษา

การสอนวิชาวิทยาการคำนวณในระดับชั้นประถมศึกษา

การสอนวิชาวิทยาการคำนวณในระดับชั้นประถมศึกษา

ทางมจธ.ราชบุรีได้จัดทำโครงการอบรมครูเพื่อให้ความรู้และหลักการทางวิทยาการคำนวณ (โค้ดดิ้ง) ที่เน้นให้เด็กรู้จักการคิดอย่างมีระบบและมีตรรกะ คิดวิเคราะห์อย่างมีเหตุผล แก้ปัญหาอย่างมีหลักการ สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้ เปิดโอกาสให้เด็กได้ใช้ความคิดในการวิเคราะห์จัดการปัญหาตามความเข้าใจของตนเองอย่างมีเหตุผล ภายใต้เงื่อนไขที่กำหนด ซึ่งวิธีการแก้ปัญหาของเด็กแต่ละคนอาจมีวิธีคิดที่ต่างกัน 

สำหรับบุคลากร


สำหรับนักศึกษา