หน้าแรก / ผศ.ดร.มนัญญา เพียรเจริญ

ผศ.ดร.มนัญญา เพียรเจริญ

ผศ.ดร.มนัญญา เพียรเจริญ

ผู้ช่วยอธิการบดี มจธ.ราชบุรี
ฝ่ายชุมชนสัมพันธ์และกายภาพ

032-726502 mananya.phi@kmutt.ac.th

การศึกษา

วท.ด. (วิทยาศาสตร์ชีวภาพ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ประเทศไทย, 2547

วท.ม. (สัตววิทยา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ประเทศไทย, 2540

วท.บ. (ชีววิทยา) มหาวิทยาลัยศิลปากร, ประเทศไทย, 2536

ความเชี่ยวชาญ

เทคโนโลยีการเกษตร

หน่วยวิจัย

ศูนย์วิจัยการถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตร

สำหรับบุคลากร


สำหรับนักศึกษา