หน้าแรก / ดร.วันเพ็ญ วรวงศ์พงศา

ดร.วันเพ็ญ วรวงศ์พงศา

ดร.วันเพ็ญ วรวงศ์พงศา

อาจารย์

032-726575 wanpen.wor@kmutt.ac.th

การศึกษา

วท.ด. (การวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, ประเทศไทย, 2546

ศศ.บ. (ธุรกิจศึกษา) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ประเทศไทย, 2536

ความเชี่ยวชาญ

พฤติกรรมในมนุษย์

สำหรับบุคลากร


สำหรับนักศึกษา