หน้าแรก / ดร.วรากร รัตนอารีกุล

ดร.วรากร รัตนอารีกุล

ดร.วรากร รัตนอารีกุล

อาจารย์

032-726586 warakorn.rat@kmutt.ac.th

การศึกษา

Ph.D. (Natural Technology) University of Natural Resources and Life Sciences, Vienna (BOKU), Austria, 2011

วท.ม. (ภูมิศาสตร์) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ประเทศไทย, 2544

วท.บ. (ภูมิศาสตร์) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ประเทศไทย, 2539

ความเชี่ยวชาญ

Soil water management, GIS and Remote sensing, Precision Agriculture

หน่วยวิจัย

หัวหน้าศูนย์วิจัยการถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตร

สำหรับบุคลากร


สำหรับนักศึกษา