หน้าแรก / ดร.บัญญัติ เล็กประเสริฐ

ดร.บัญญัติ เล็กประเสริฐ

ดร.บัญญัติ เล็กประเสริฐ

รักษาการแทน
ผู้ช่วยอธิการบดี มจธ.ราชบุรี

032-726520 banyat.lek@mail.kmutt.ac.th

การศึกษา

Ph.D. (Physics) University of Nottingham, England, 2013

วท.ม. (ฟิสิกส์) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ประเทศไทย, 2546

วท.บ. (ฟิสิกส์) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ประเทศไทย, 2542

ความเชี่ยวชาญ

Spectroscopy, Spectrometer, Optics, Project-based Learning, Physics Education

สำหรับบุคลากร


สำหรับนักศึกษา