หน้าแรก / ดร.ทศพร ทองเที่ยง

ดร.ทศพร ทองเที่ยง

ดร.ทศพร ทองเที่ยง

รักษาการแทน
ผู้ช่วยอธิการบดี มจธ.ราชบุรี

032-726502
089-2066352
todsaporn.tho@kmutt.ac.th

การศึกษา

ปร.ด. (เทคโนโลยีชีวภาพ) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ประเทศไทย, 2545

วท.ม. (เกษตรศาสตร์) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ประเทศไทย, 2535

วท.บ. (เกษตรศาสตร์) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ประเทศไทย, 2531

สำหรับบุคลากร


สำหรับนักศึกษา