หน้าแรก / งานวิจัยคุณภาพสูง / ศูนย์วิจัยผึ้งพื้นเมืองและแมลงผสมเกสร

ศูนย์วิจัยผึ้งพื้นเมืองและแมลงผสมเกสร

Bee Park หรืออุทยานการเรียนรู้เรื่องผึ้ง

เป็นส่วนที่บริหารจัดการและพัฒนาองค์ความรู้โดย แลปวิจัยผึ้งพื้นเมือง (Native Honeybee Research Laboratory) ซึ่งแลบวิจัยผึ้งพื้นเมืองได้เริ่มดำเนินการศึกษา และทำการวิจัยเรื่องผึ้งและการใช้ประโยชน์จากผึ้งพื้นเมืองเอเชีย มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2551 โดยมุ่งเน้นเพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ๆ ในด้านวิชาการที่ได้รับการยอมรับ มีการตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติ (International Journal) การตีพิมพ์หนังสือความรู้เรื่องผึ้งทั้งสำนักพิมพ์ในประเทศไทยและสำนักพิมพ์ต่างประเทศ (Textbook) การสร้างเครือข่ายวิจัยภายในประเทศกว่า 25 หน่วยงาน และจากสถาบันวิจัยชั้นนำต่างประเทศกว่า 15 สถาบันจากกว่า 9 ประเทศ และเสนอผลงานวิจัยในงานประชุมวิชาการนานาชาติ (International Conferences) ส่งผลให้เกิดข้อมูลและความรู้ใหม่ๆ ที่ได้จากการศึกษาวิจัยอย่างต่อเนื่อง จึงได้นำข้อมูลและองค์ความรู้เหล่านี้ นำมาถ่ายทอดและจัดแสดงใน อุทยานการเรียนรู้เรื่องผึ้ง (Bee Park) มจธ.ราชบุรี ปัจจุบันคลัสเตอร์วิจัยแลปวิจัยผึ้งพื้นเมือง (Native Honeybee Research Laboratory) มี ผศ.ดร.อรวรรณ ดวงภักดี เป็นหัวหน้าแลป/คัสเตอร์ มุ่งเน้นศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพและการปรับตัวของผึ้งพื้นเมือง การใช้เทคโนโลยีทางด้านวิศวะนำพัฒนาเทคโนโลยีฉลาดที่ใช้ในฟาร์มผึ้ง (Smart farming) ซึ่งเป็นผลการทำงานร่วมกันของนักวิจัยจากหลากหลายความเชี่ยวชาญ เช่น ชีววิทยา เคมี คอมพิวเตอร์และวิศวกรรม ตลอดจนการประยุกต์ให้เกิดประโยชน์ทางด้านเศรษฐกิจ

สำหรับบุคลากร


สำหรับนักศึกษา