หน้าแรก / Mr. Minh Bui

Mr. Minh Bui

Mr. Minh Bui

อาจารย์

032-726599 minh.bui@kmutt.ac.th

การศึกษา

MA. (Applied Linguistics for English Language Teaching) KMUTT, Thailand, 2018

BA. (English) University of Agriculture and Forestry Ho Chi Minh City, Vietnam, 2009

ความเชี่ยวชาญ

Material Design, Material Evaluation, Teaching/Learning Motivations & Improvements.

สำหรับบุคลากร


สำหรับนักศึกษา