หน้าแรก / การประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและประเมินผลการเรียนรู้คู่ชุมชน ครั้งที่ 5/2567

การประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและประเมินผลการเรียนรู้คู่ชุมชน ครั้งที่ 5/2567


ข่าวการรับสมัครข่าวประชาสัมพันธ์
16 มิถุนายน 2567

การประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและประเมินผลการเรียนรู้คู่ชุมชน ครั้งที่ 5/2567

 วันที่ 14 มิถุนายน 2567

การประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและประเมินผลการเรียนรู้คู่ชุมชน ครั้งที่ 5/256

ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี พื้นที่ราชบุรี

โดยอาจารย์ธนิตสรณ์ จิระพรชัย รองอธิการบดี มจธ. ราชบุรี กล่าวต้อนรับคณะผู้เข้าร่วมประชุม​

และเปิดการประชุม โดย รศ. ดร.ยศพงษ์ ลออนวล ประธานคณะอนุกรรมการฯ และแนวทางการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ 2568 ร่วมกับ ผศ.ดร.สันติ เจริญพรพัฒนา รองอธิการบดีฝ่ายแผนและยุทธศาสตร์

เป้าหมายเพื่อให้เกิดแผนการปฏิบัติงานร่วมกัน​ระหว่างคณะ/สำนักให้เป็นไปตามกรอบยุทธศาสตร์​ ด้วยการระดมความคิดเห็น​ ปัญหาและแนวทางการแก้ไขปัญหาร่วมกัน​ ในหลายด้าน​ เช่น​

แผนงบประมาณ Seed money และ KMUTT Research Themes Community (Sustainability and

Inclusive Research)

ความเชื่อโยงกับค่ายทักษะวิชาชีพวิทยาศาสตร์และวิศวกรรม (ฝึกงาน โครงการหลวง)

นอกจากนี้คณะผู้เข้าร่วมประชุมได้เข้าพื้นที่เยี่ยมชมงานพัฒนาด้านการศึกษา​ ณ โรงเรียนรุจิรพัฒน์ ต.ตะนาวศรี อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี หนึ่งในโรงเรียนภาคีเครือข่ายงานพัฒนาการศึกษาร่วมกับมหาวิทยาลัยฯ​ อาทิเช่น​ การพัฒนากระบวนการเรียนการสอน​ การแนะแนวและส่งต่อสายอาชีพฯ​ จากนั้น​ ผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ​ได้ทำการส่งมอบคอมพิวเตอร์ให้กับนักเรียนพิการที่ศึกษาอยู่ในโรงเรียนเพื่อสนับสนุนให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนากระบวนเรียนรู้ต่อไป


ข่าวอื่น ๆ ที่น่าสนใจ

สำหรับบุคลากร


สำหรับนักศึกษา