ห้องปฏิบัติการนวัตกรรมการจัดการสิ่งแวดล้อมและวัสดุก่อสร้างอัจฉริยะ

สามารถให้บริการวิเคราะห์สมบัติทางวิศวกรรม เช่น แรงดัง แรงอัด แรงดัด ของวัสดุก่อสร้างประเภทคอนกรีต ปูนซีเมนต์ เหล็กก่อสร้าง วัสดุก่อสร้างอื่นๆ รวมถึงเคมีภัณฑ์งานก่อสร้าง เช่น ซิลิโคน โพลียูเรียกันซึม อีพ็อคซี่ ปูนกาว กาวซีเมนต์ ปูนยาแนว เป็นต้น ห้องปฏิบัติการฯ ยังให้บริการวิเคราะห์องค์ประกอบทางเคมี โครงสร้างความเป็นผลึก หมู่ฟังก์ชั่น และสมบัติทางความร้อนของสารประกอบในวัสดุ นอกจากนั้นยังสามารถทำการทดสอบผลที่เกิดขึ้นกับน้ำ และสมบัติทางวิศวกรรมอื่นๆ ของวัสดุผลิตอุปกรณ์ประปา และอุปกรณ์ประปา ได้แก่ วาล์ว ตัวเรือนมิเตอร์ ท่อทองเหลือง ข้อต่อ ท่อ PB ท่อ PVC เป็นต้น

สำหรับบุคลากร


สำหรับนักศึกษา