หน้าแรก / งานบริการวิชาการเชิงอุตสาหกรรม / จุลชีววิทยาในอาหารและสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพ

งานบริการจุลชีววิทยาในอาหารและสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพ

ให้บริการด้านงานวิจัยทางจุลชีววิทยาในอาหารและวิเคราะห์สารออกฤทธิ์ทางชีวภาพ ดังนี้

  1. การทดสอบทางจุลชีววิทยาในอาหาร
  2. การทดสอบอายุการเก็บรักษาของผลิตภัณฑ์อาหาร
  3. การวิเคราะห์ปริมาณสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพ (ปริมาณสารประกอบฟีโนลิก ฟลาโวนอยด์โพลีแซคคาไรด์ โปรตีน ไตรเทอพีนอยด์ ฤทธิ์การต้านอนุมูลอิสระ ฤทธิ์การต้านอักเสบ ฤทธิ์การต้านเบาหวาน เป็นต้น)
  4. การวิเคราะห์คุณภาพน้ำผึ้ง (ความชื้น ความเป็นกรด-ด่าง ไดแอสเทสแอคทิวิตี อินเวอร์เทสแอคทิวิตี ปริมาณไฮดรอกซีเมทิวเฟอฟิวรัล เป็นต้น)
  5. รับบริการวิจัยและขยายต้นพันธุ์ปลอดเชื้อด้วยวิธีการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช

สำหรับบุคลากร


สำหรับนักศึกษา