หน้าแรก / งานวิจัยดีเด่น / ความหลากหลายของเห็ดป่าตะวันตกและเห็ดทางยา

ความหลากหลายของเห็ดป่าตะวันตกและเห็ดทางยา

งานวิจัยความหลากหลายของเห็ดป่าตะวันตกและเห็ดทางยา

มจธ.ราชบุรีได้เริ่มดำเนินงานวิจัยทางด้านความหลากหลายทางชีวภาพของเห็ดป่าตะวันตกเพื่อการใช้ประโยชน์ทางด้านอาหารบนพื้นที่ อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี ตั้งแต่ปี พ.ศ.2563 โดยได้รับความร่วมมือจากโครงการอุทยานธรรมชาติวิทยาโครงการอุทยานธรรมชาติวิทยาอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี ต่อมาในปี พ.ศ. 2564 ได้เริ่มดำเนินงานวิจัยทางด้านเห็ดทางยาเพื่อศึกษาสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพ โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อยกระดับการใช้ประโยชน์และสร้างมูลค่าเพิ่มจากเห็ดป่า เห็ดท้องถิ่น และเห็ดทางยา ที่พบในพื้นที่ป่าตะวันตก บนพื้นที่ อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี

ทางกลุ่มวิจัยคาดหวังว่างานวิจัยทางด้านความหลากหลายของเห็ดป่าตะวันตกและเห็ดทางยาจะช่วยยกระดับการใช้ประโยชน์ สร้างมูลค่า ของเห็ดป่า เห็ดท้องถิ่น และเห็ดทางยา เพื่อให้พื้นที่ป่าตะวันตก อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี เป็นธนาคารของทรัพยากรทางด้านอาหารควบคู่ไปกับการรักษาระบบนิเวศน์ในอนาคต

สำหรับบุคลากร


สำหรับนักศึกษา