หน้าแรก / งานวิจัยดีเด่น / ด้านการทดสอบโดยไม่ทำลาย

ด้านการทดสอบโดยไม่ทำลาย

มจธ.ราชบุรี มุ่งเน้นสร้างผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรมด้านการทดสอบโดยไม่ทำลาย เพื่อยกระดับภาคอุตสาหกรรมไทย ในการลดการพึ่งพาเทคโนโลยีจากต่างประเทศ

โดยปีล่าสุดได้ศึกษาวิจัยเพื่อ 1) พัฒนาบุคลากรด้านการทดสอบโดยไม่ทำลาย และ 2) ศึกษาความสามารถของคลื่นเสียงความถี่สูงในการทดสอบรอยเชื่อมโลหะต่างชนิด

สำหรับบุคลากร


สำหรับนักศึกษา