หน้าแรก / ผู้บริหาร

ผู้บริหารและบุคลากร

ผู้บริหาร

อ.ธนิตสรณ์ จิระพรชัย

รองอธิการบดี มจธ.ราชบุรี 032-726501 thanitsorn.chi@kmutt.ac.th

ผศ.ดร.รุ่งโรจน์ ปิยะภานุวัตน์

ผู้ช่วยอธิการบดี มจธ.ราชบุรี
ฝ่ายวิจัยและอุตสาหกรรม
032-726504,
064-6819419
rungroj.piy@kmutt.ac.th

ผศ.ดร.มนัญญา เพียรเจริญ

ผู้ช่วยอธิการบดี มจธ.ราชบุรี
ฝ่ายชุมชนสัมพันธ์และกายภาพ
032-726502 mananya.phi@kmutt.ac.th

รศ.ดร.นิติมา อัจฉริยะโพธา

ผู้ช่วยอธิการบดี มจธ.ราชบุรี
ฝ่ายวิชาการ
032-726503, 061-8794491 nitima.asc@kmutt.ac.th

สำหรับบุคลากร


สำหรับนักศึกษา