หน้าแรก / ผู้บริหาร

ผู้บริหารและบุคลากร

ผู้บริหาร

รศ.ดร.สมชาย จันทร์ชาวนา

รองอธิการบดี มจธ.ราชบุรี 02-4708364 089-9999999 somchai.cha@kmutt.ac.th

ดร.ทศพร ทองเที่ยง

ผู้ช่วยอธิการบดี มจธ.ราชบุรี
ฝ่ายบริหาร
032-726502
089-2066352
todsaporn.tho@kmutt.ac.th

ดร.บัญญัติ เล็กประเสริฐ

ผู้ช่วยอธิการบดี มจธ.ราชบุรี
ฝ่ายวิชาการและวิจัย
032-726520 banyat.lek@mail.kmutt.ac.th

สำหรับบุคลากร


สำหรับนักศึกษา