หน้าแรก / ผู้บริหาร

ผู้บริหารและบุคลากร

ผู้บริหาร

อาจารย์ธนิตสรณ์ จิระพรชัย

รองอธิการบดี มจธ.ราชบุรี 02-4708013
032-726501
thanitsorn.chi@kmutt.ac.th

ดร.ทศพร ทองเที่ยง

รักษาการแทน
ผู้ช่วยอธิการบดี มจธ.ราชบุรี
032-726502
089-2066352
todsaporn.tho@kmutt.ac.th

ดร.บัญญัติ เล็กประเสริฐ

รักษาการแทน
ผู้ช่วยอธิการบดี มจธ.ราชบุรี
032-726520 banyat.lek@mail.kmutt.ac.th

สำหรับบุคลากร


สำหรับนักศึกษา