หน้าแรก / กลุ่มงาน One-Stop-Service

ผู้บริหารและบุคลากร

กลุ่มงาน One-Stop-Service

คุณศราวุฒิ จันทร์แฉล้ม

นักบริหารงานทั่วไป 032-726510, 098-5838355 sarawut.jun@kmutt.ac.th

คุณชุติมา สุขอ่อน

นักบริหารงานทั่วไป 032-726511, 086-5744754 chutima.soo@mail.kmutt.ac.th

คุณสุณัฏฐา ใจมุ่ง

นักบริหารงานทั่วไป 032-726513, 092-6845404 sunatha.jai@mail.kmutt.ac.th

คุณนันทิยา นันยา

นักบริหารงานทั่วไป 032-726515 nanthiya.oud@mail.kmutt.ac.th

คุณอรจิรา ดีสวัสดิ์

นักบริหารงานบุคคล 032-726505 onjira.dee@kmutt.ac.th

คุณเพ็ญนภา บัวขาว

นักบริหารงานทั่วไป 032-726516 pennapa.bua@kmutt.ac.th

คุณสกล สวัสดิผล

นักบริหารงานทั่วไป 032-726517 sakon.saw@kmutt.ac.th

คุณปิยาภา บุนนาค

นักบริหารงานทั่วไป 032-726535 piyapa.bun@gmail.com

คุณชุลีพร ชาติดี

นักบริหารงานทั่วไป 032-726533 chuleeporn.cha@mail.kmutt.ac.th

คุณโชติการ์ หลาบมาลา

นักประชาสัมพันธ์ 032-726542 chotika.labm@mail.kmutt.ac.th

สำหรับบุคลากร


สำหรับนักศึกษา