หน้าแรก / กลุ่มงานอาคารและสถานที่

ผู้บริหารและบุคลากร

กลุ่มงานอาคารและสถานที่

ว่าที่ ร.ต.พิษณุ เงื่อนพิมาย

วิศวกร (โยธา) 032-726532 pissanu.ngu@kmutt.ac.th

คุณเทียนทอง พลายแก้ว

วิศวกร (ไฟฟ้า) 032-726531 tiantong.phl@kmutt.ac.th

คุณอิทธิพล พวงมาเทศ

นักวิชาการเกษตร 032-726534, 085-1605287 ittipon.pua@kmutt.ac.th

คุณวรัญญา เปรมปรีด์

นักบริหารงานทั่วไป 032-726525, 090-4370826 warunya.pre@kmutt.ac.th

คุณสุนทร ชมภูพันธ์

ช่างฝีมือ 032-726536 sunthon.cho@kmutt.ac.th

คุณกันตพัฒน์ นำพา

พนักงานสนับสนุนงานช่าง 032726537 kantaphat.nam@kmutt.ac.th

คุณจิรกร ใจหาญ

นายช่างเทคนิค 032-726527 jirakon.jai@kmutt.ac.th

คุณเพทาย วิถี

นายช่างเทคนิค 032-726527

คุณยิ่งยศ ศิวะรัตน์

พนักงานขับรถยนต์ 032-726538 yingyot.siw@kmutt.ac.th

คุณวิชาญ แก้วพฤกษ

พนักงานขับรถยนต์ 032-726539 wichan.kae@kmutt.ac.th

สำหรับบุคลากร


สำหรับนักศึกษา