ครุภัณฑ์กลางเพื่อการวิจัย ห้องปฏิบัติการวิจัยกลางเคมี

ครุภัณฑ์กลางเพื่อการวิจัย
ห้องปฏิบัติการวิจัยกลางเคมี

รายการ

จำนวน/หน่วย

คุณลักษณะเฉพาะของเครื่องมือ

BANDELIN

DT510H

เครื่องเขย่าสารโดยใช้ความถี่สูง (Ultrasonic Sonicator)
1
เครื่อง
ใช้เตรียมตัวอย่าง โดยทำอุณหภูมิได้สูงสุด 80 ˚C และสามารถตั้งเวลาได้
ดาวน์โหลด

SHIMADZU

AA-7000

เครื่องวิเคราะห์ปริมาณธาตุ (Atomic Absorption Spectrophotometer, AAS)
1
เครื่อง
วิเคราะห์ปริมาณธาตุ Al As Ca Cd Cr Cu Fe Hg K Mg Mn Na Ni Pb Si Ti Zn ระดับ ppm และ ppb
ดาวน์โหลด

Thermo scientific

Precision SWB27

เครื่องเขย่าแนวราบแบบซ้าย-ขวา (Water Bath Shaker)
1
เครื่อง
ให้ความร้อน โดยทำอุณหภูมิได้สูงสุด 100 ˚C ความเร็วรอบสูงสุด 200 rpm และสามารถตั้งเวลาได้
ดาวน์โหลด

BUCHI

R-300

เครื่องกลั่นระเหยสารแบบหมุน (Rotary Evaporator)
1
ชุด
สามารถระเหยตัวทำละลาย พร้อมตั้งเวลา
ดาวน์โหลด

ชุดอุปกรณ์พื้นฐานในการสกัด
1
ชุด
 ใช้สกัดตัวอย่างด้วยตัวทำละลาย
ดาวน์โหลด

Bosstech

TMD/3

เครื่องอังไอน้ำหรืออ่างน้ำควบคุมอุณหภูมิพร้อมระบบหมุนเวียนน้ำ (Water Bath Circulator)
1
เครื่อง
ให้ความร้อน โดยทำอุณหภูมิได้สูงสุด 100 ˚C
ดาวน์โหลด

Specialty Coating Systems

G3P

เครื่องเคลือบผิววัสดุแบบหมุนเหวี่ยง (Spin Coater)
1
เครื่อง
ใช้เคลือบผิวตัวอย่าง
ดาวน์โหลด

Buchi

E-800

ชุดวิเคราะห์ปริมาณไขมันแบบอัตโนมัติ
1
เครื่อง
ใช้สกัดตัวอย่างด้วยตัวทำละลาย โดยเลือกการสกัดได้ 5 แบบ
ดาวน์โหลด

สำหรับบุคลากร


สำหรับนักศึกษา