ครุภัณฑ์กลางเพื่อการวิจัย ห้องปฏิบัติการชีววิทยา

ครุภัณฑ์กลางเพื่อการวิจัย
ห้องปฏิบัติการชีววิทยา

รายการ

จำนวน/หน่วย

คุณลักษณะเฉพาะของเครื่องมือ

ZEISS

stemi 305

กล้องจุลทรรศน์ใช้แสงแบบสเตอริโอ (Stereoscopic Microscope)
1
เครื่อง
เป็นกล้องจุลทรรศน์ใช้แสง ศึกษาวัตถุได้ทั้งแบบทึบแสงและโปร่งแสง กำลังขยาย 20x-40x
ดาวน์โหลด

ZEISS

Axiostar plus

กล้องจุลทรรศน์ใช้แสง (Optical Microscope)
1
เครื่อง
เป็นกล้องจุลทรรศน์แบบใช้แสง สำหรับศึกษาวัตถุชนิดโปร่งแสง กำลังขยาย 4x, 10x, 40x และ 100x Oil
ดาวน์โหลด

Hettich

MIKRO 220

เครื่องปั่นเหวี่ยงตะกอน (Centrifuge)
1
เครื่อง
ใช้เป็นเครื่องปั่นเหวี่ยงตกตะกอนแยกชั้นตัวอย่าง ความเร็วรอบสูงสุด 18,000 rpm ขนาดหลอดบรรจุตัวอย่าง 1.5 ml
ดาวน์โหลด

Bosstech

HVBT 120SE

ตู้ปลอดเชื้อ (Laminar air flow cabinet)
1
เครื่อง
ใช้เป็นตู้ปลอดเชื้อสำหรับป้องกันการปนเชื้อของชิ้นงานหรือวัสดุทางชีวภาพ สำหรับการใช้งานกับวัสดุทางชีวภาพที่มีความปลอดภัยทางชีวภาพระดับ 1
ดาวน์โหลด

SHIN JIN

SJP80

เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อ (Autoclave)
1
เครื่อง
สำหรับนึ่งฆ่าเชื้อวัสดุทางชีวภาพขนาดความจุ 81 ลิตร ทำอุณหภูมิได้ในช่วง Amb. ถึง +130 C ความดัน 0-6kg/cm2 ตั้งเวลา ได้สูงสุด 99 ชั่วโมง
ดาวน์โหลด

Bio-Rad

T100 Thermal Cycler

เครื่องเพิ่มปริมาณสารพันธุกรรมในหลอดทดลอง (Polymerase Chain Reaction (PCR))
1
เครื่อง
ใช้เพิ่มปริมาณสารพันธุกรรม Maximum Ramp Rate 4 °C/s, 96 well, 0.2 ml/tube
ดาวน์โหลด

HYSC

DI 150

ตู้บ่มเชื้อและตู้เพาะเชื้อ (Incubator)
1
เครื่อง
สำหรับบ่มหรือเพาะเลี้ยงวัสดุทางชีวภาพทำอุณหภูมิได้ที่ Amb. +5 ถึง 60 องศาเซลเซียส
ดาวน์โหลด

Bio-Rad

PowerPac Basic

เครื่องแยกสารพันธุกรรมในแนวนอน (Horizontal Electrophoresis)
1
เครื่อง
ใช้แยกสารพันธุกรรมแนวนอน ใช้ได้กับเจลขนาด 160x160x1.5 mm 300V, 400mA, 75W
ดาวน์โหลด

ARCTIKO

ตู้แช่แข็ง (Deep Freezer)
1
เครื่อง
สำหรับแช่แข็งวัสดุทางชีวภาพทำอุณหภูมิได้ที่ -10 ถึง -30 °C
ดาวน์โหลด

MAESTROgen

MI-01

เครื่องถ่ายภาพเจล (Gel Imaging)
1
เครื่อง
สำหรับถ่ายภาพเจลภายใต้แสง UV 302 nm หรือ blue light 470 nm
ดาวน์โหลด

Leica

DM500

กล้องจุลทรรศน์ที่มีระบบรองรับการถ่ายรูป (Compound Microscope)
1
เครื่อง
เป็นกล้องจุลทรรศน์แบบใช้แสง กำลังขยาย 4x, 10x, 40x และ 100x Oil และสามารถบันทึกภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหวได้ด้วยกล้อง Leica ICC50W พร้อมโปรแกรมวัดขนาดและคำนวณขนาดเซลล์
ดาวน์โหลด

ESCO

AC2-458-NS

ตู้ชีวนิรภัยระดับ 2 (Biological Safety Cabinet class II Type A2)
1
เครื่อง
ใช้เป็นตู้กรองอากาศให้ปราศจากเชื้อชนิด Biological Safety Cabinet class II Type A2 สำหรับการทำงานกับความปลอดภัยทางชีวภาพระดับ 1 และ 2
ดาวน์โหลด

Vision

VS-5PGC-3D

เครื่องเพาะพันธุ์พืชและจุลินทรีย์ (Growth chamber)
1
เครื่อง
สำหรับเพาะพันธุ์พืชและจุลินทรีย์ที่สามารถปรับอุณหภูมิ ความชื้น แสงสว่าง และต่อท่อแก๊ส CO2 ได้ มีความจุ 300 ลิตร ควบคุมอุณหภูมิได้ในช่วง 0 ถึง +60 °C ควบคุมความชื้นได้ในช่วง 35 %RH ถึง 98 %RH มีหลอดไฟให้แสงสีม่วงและแสงขาวสูงสุดที่ 23,000 LUX
ดาวน์โหลด

Vision

VS-38SIF-P

เครื่องบ่มเพาะเชื้อพร้อมเขย่าแบบควบคุมอุณหภูมิ (Shaker incubator)
1
เครื่อง
สำหรับการเพาะเลี้ยงจุลินทรีย์ในอาหารเหลว แบบควบคุมอุณหภูมิที่สภาวะแบบเขย่า มีความเร็วรอบที่ 20-350 rpm และควบคุมอุณหภูมิได้ที่ 10 ถึง 60 °C
ดาวน์โหลด

Memmert

ICP260

ตู้บ่มเพาะเชื้อจุลินทรีย์อุณหภูมิต่ำ (Low temperature incubator)
1
เครื่อง
ใช้เป็นตู้ควบคุมอุณหภูมิสำหรับการบ่มเพาะเชื้อจุลินทรีย์ในช่วงอุณหภูมิต่ำ -12 °C ถึง +60 °C
ดาวน์โหลด

สำหรับบุคลากร


สำหรับนักศึกษา