หน้าแรก / งานบริการ / พัฒนาการเรียนรู้ของนักเรียนผ่านค่าย สุ จิ ปุ ลิ และ การเรียนรู้ coding ผ่านโปรแกรม Microworld

พัฒนาการเรียนรู้ของนักเรียนผ่านค่าย สุ จิ ปุ ลิ และ การเรียนรู้ coding ผ่านโปรแกรม Microworld

พัฒนาการเรียนรู้ของนักเรียนผ่านค่าย สุ จิ ปุ ลิ และ การเรียนรู้ coding ผ่านโปรแกรม Microworld

เพื่อพัฒนาทักษะพื้นฐานที่จำเป็นต่อนักเรียน และการนำทักษะไปใช้ประโยชน์ต่อการเรียนของตนเอง ผลคือ 1) นักเรียนโรงเรียนบ้านห้วยผาก จำนวน 76 คน โรงเรียนกลุ่มนักข่าวหญิง 2 (บ้านบ่อหวี) จำนวน 15 คน และโรงเรียนบ้านหนองโก จำนวน 24 คน ได้รับทักษะการเรียนรู้ เช่น ฟัง พูด ถาม เขียน ผ่านการฝึกเป็นนักอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและภูมิปัญญา 2) นักเรียนได้ฝึกการถ่ายทอดเรื่องราวจากสิ่งที่ได้เรียนรู้หรือทักษะที่ได้รับให้กับผู้อื่นทั้งออนไลน์และออฟไลน์ 3) ครูโรงเรียนบ้านห้วยผาก คุณครูโรงเรียนกลุ่มนักข่าวหญิง 2 (บ้านบ่อหวี) และเจ้าหน้าที่อุทยานธรรมชาติวิทยาฯ  จำนวน 6 คน ได้เรียนรู้วิธีการสอนนักเรียนผ่านกระบวนการ สุ จิ ปุ ลิ และ Coding ได้เข้าใจแนวทางในการออกแบบการเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ ร่วมกับการเรียนรู้เพื่อเปลี่ยนแปลงโดยใช้เส้นโค้งการเรียนรู้

สำหรับบุคลากร


สำหรับนักศึกษา