หน้าแรก / งานบริการ / ศึกษาป่าเต็งรังในศูนย์บริการทางการศึกษาราชบุรี

ศึกษาป่าเต็งรังในศูนย์บริการทางการศึกษาราชบุรี

ศึกษาป่าเต็งรังในศูนย์บริการทางการศึกษาราชบุรี

วันที่ 6-7 กุมภาพันธ์ 2567 อาจารย์ นักวิจัย เจ้าหน้าที่สังกัดศูนย์บริการทางการศึกษาราชบุรี นำทีมโดย ดร.ทศพร ทองเที่ยง อาจารย์ มจธ.ราชบุรี

พร้อมกับนักวิจัยจากธนาคารทรัพยากรชีวภาพแห่งชาติ สังกัดสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) นำโดย ดร.อนุตตรา ณ ถลาง

นักวิจัยจากห้องปฏิบัติการวิจัย Conservation Ecology Group สังกัดสถาบันพัฒนาและฝึกอบรมโรงงานต้นแบบ นำทีมโดย รศ. ดร.จอร์จ แอนดรูว์ เกล

เดินศึกษาป่าเต็งรังในศูนย์บริการทางการศึกษาราชบุรีร่วมกัน เพื่อประโยชน์ในการจัดทำฐานข้อมูลพรรณไม้และสัตว์ รวมถึงทำงานวิจัยร่วมกันต่อไป

สำหรับบุคลากร


สำหรับนักศึกษา