หน้าแรก / งานบริการ / กิจกรรมการพัฒนาทักษะอาชีพให้แก่นักเรียนในพื้นที่ห่างไกล อำเภอสวนผึ้ง และอำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี

กิจกรรมการพัฒนาทักษะอาชีพให้แก่นักเรียนในพื้นที่ห่างไกล อำเภอสวนผึ้ง และอำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี

กิจกรรมการพัฒนาทักษะอาชีพให้แก่นักเรียนในพื้นที่ห่างไกล อำเภอสวนผึ้ง และอำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี

กิจกรรมการพัฒนาทักษะอาชีพให้แก่นักเรียนในพื้นที่ห่างไกล อำเภอสวนผึ้ง และอำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี ได้รับสนับสนุนงบประมาณจากกลุ่มนักศึกษาเก่าบางมด จัดกิจกรรมอบรมทักษะอาชีพให้กับนักเรียนได้เรียนรู้ จากการลงมือปฏิบัติจริง (Experience-based Learning) ในเขตอำเภอสวนผึ้ง จำนวน 5 โรงเรียน และอบรมทักษะนักเรียนในเขตอำเภอเจอมบึง จำนวน 5 โรงเรียน โครงการนี้ได้ดำเนินการตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้คือ นักเรียนได้เรียนรู้และฝึกทักษะอาชีพที่ตนเองสนใจ นักเรียนที่เข้าอบรมสามารถทำชิ้นงานออกมาได้ดี และเป็นการเสริมทักษะในการทำงานอย่างเป็นขั้นตอนให้กับเด็ก ๆ ที่เข้าร่วมอบรม

สำหรับบุคลากร


สำหรับนักศึกษา