หน้าแรก / งานบริการ / การพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้านวิชาการ วิชาชีพ และทักษะชีวิตให้ผู้เรียนด้วยขบวนการ experience based learningผ่านกิจกรรมตลาดนัดเด็ก

การพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้านวิชาการ วิชาชีพ และทักษะชีวิตให้ผู้เรียนด้วยขบวนการ experience based learningผ่านกิจกรรมตลาดนัดเด็ก

การพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้านวิชาการ วิชาชีพ และทักษะชีวิตให้ผู้เรียนด้วยขบวนการ experience based learningผ่านกิจกรรมตลาดนัดเด็ก

การพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้านวิชาการ วิชาชีพ และทักษะชีวิตให้ผู้เรียนด้วยขบวนการ experience based learning ผ่านกิจกรรมตลาดนัดเด็ก ร่วมกับภาคเอกชนในพื้นที่คือ Scenery resort จัดกิจกรรมฝึกประสบการณ์ทักษะอาชีพและทักษะชีวิต เช่น การสืบค้นข้อมูล การจดบันทึก การคิดวิเคราะห์ การสื่อสาร การทำงานเป็นกลุ่ม และการวางแผนธุรกิจ ให้นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการ จำนวน 40 คน ของโรงเรียนกลุ่มนักข่าวหญิง 2 บ้านบ่อหวี อำเภอสวนผึ้ง จากผลประเมินนักเรียนรายบุคคลของครูพี่เลี้ยงประจำกลุ่ม พบว่า นักเรียนมีการพัฒนาทักษะการสื่อสาร  ความสามารถในการคิดเชิงตรรกะ และคุณลักษณะอื่นๆ เช่น การเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม และการเอื้อเฟื้อ ช่วยเหลือ แบ่งปัน ดีขึ้นอย่างชัดเจน

สำหรับบุคลากร


สำหรับนักศึกษา