หน้าแรก / งานวิจัย / ภาพรวมผลงานของกลุ่มวิจัย

ภาพรวมผลงานของกลุ่มวิจัย


กลุ่มวิจัยเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ธรรมชาติงานวิจัยคุณภาพสูง
บทความ / ผลงาน
25 มกราคม 2566

ภาพรวมผลงานของกลุ่มวิจัย

  1. งานด้านการสำรวจ การรวบรวมความหลากหลายของพืช และการคัดเลือกสายพันธุ์พืชเพื่อการนำไปใช้ประโยชน์ (กลุ่มงานต้นน้ำ) ดำเนินงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับ
    • การสำรวจ การรวบรวมความหลากหลายของพืช (จัดทำฐานข้อมูลอย่างเป็นระบบเพื่อการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์) รวมถึงการคัดเลือกสายพันธุ์พืชเพื่อการนำไปใช้ประโยชน์
  2. การพัฒนางานวิจัยเชิงบูรณาการด้านเทคโนโลยีการสกัดสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพ การตรวจวิเคราะห์เชิงคุณภาพและการตรวจสอบฤทธิ์ทางชีวภาพของสารสกัดจากพืช ในการประยุกต์ใช้เพื่อสร้างสรรค์นวัตกรรมทางด้านอาหารและไม่ใช่อาหาร  (กลุ่มงานกลางน้ำ-ปลายน้ำ) ดำเนินงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับ
    • การสกัดแยกสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพจากพืชและส่วนเหลือทิ้งทางการเกษตร
    • การตรวจวิเคราะห์เชิงคุณภาพ (ชนิดของสารออกฤทธิ์, องค์ประกอบทางเคมี) และตรวจสอบฤทธิ์ทางชีวภาพของสารสกัดจากพืช
    • การประยุกต์ใช้สารออกฤทธิ์ทางชีวภาพจากพืช ในการสร้างสรรค์นวัตกรรมทางด้านอาหาร       และไม่ใช่อาหาร

อัพเดทข่าวสารล่าสุดข่าวอื่น ๆ ที่น่าสนใจ

สำหรับบุคลากร


สำหรับนักศึกษา