หน้าแรก / งานวิจัย / งานวิจัยเด่นของหน่วยวิจัย

งานวิจัยเด่นของหน่วยวิจัย


งานวิจัยคุณภาพสูงหน่วยวิจัยวัสดุและการทดสอบโดยไม่ทำลาย
บทความ / ผลงาน
24 มกราคม 2566

งานวิจัยเด่นของหน่วยวิจัย

1) งานวิจัยทางด้านวัสดุคาร์บอนและวัสดุนาโน

คือ การผลิตวัสดุคาร์บอนจากวัตถุดิบชีวมวลหรือวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรในพื้นที่ การใช้วัสดุคาร์บอนในวัสดุคอมโพสิต การใช้วัสดุคาร์บอนในพลาสติกชีวภาพหรือยางธรรมชาติ การใช้วัสดุคาร์บอนเป็นเชื้อเพลิง การผลิตวัสดุนาโนคาร์บอนด้วยกระบวนการไฮโดรเทอร์มอล (Hydrothermal method) และการใช้วัสดุนาโนคาร์บอนในเซลล์แสงอาทิตย์เพอร์รอฟสไกต์ (Perovskite solar cell) เป็นต้น

2) งานวิจัยทางด้านวัสดุเทอร์โมอิเล็กทริกและไฟฟ้า

คือ การออกแบบและวิเคราะห์คุณสมบัติทางแม่เหล็กไฟฟ้าของวัสดุเทอร์โมอิเล็กทริก สารกึ่งตัวนำ และอิเล็กทรอนิกส์ การออกแบบและวิเคราะห์ค่าการสูญเสียในแกนเหล็กของหม้อแปลงไฟฟ้าทั่วไป ค่าการสูญเสีย Hysteresis และ Eddy-current ของวัสดุฯทดสอบขณะทำงาน โดยใช้แบบจำลอง MATLAB/Simulink และการจัดทำฐานข้อมูลวัสดุฯ เป็นต้น

3) งานวิจัยทางด้านการทดสอบโดยไม่ทำลาย

คือ การทำนายระยะการเสื่อมสภาพ (Carburization) ของวัสดุด้วยวิธีกระแสไหลวน (Eddy Current) และวิธีคลื่นเสียงความถี่สูงเลี้ยวเบน (Time of Flight Diffraction: TOFD) การสร้างชิ้นงานสำหรับฝึกอบรมบุคลาการการทดสอบโดยไม่ทำลาย การออกแบบและผลิตลิ่มพลาสติก และการผลิตน้ำยาสารแทรกซึมสำหรับทดสอบรอยร้าวบริเวณพื้นผิวเพื่อทดแทนการนำเข้าจากต่างประเทศ เป็นต้น


ข่าวอื่น ๆ ที่น่าสนใจ

สำหรับบุคลากร


สำหรับนักศึกษา