หน้าแรก / งานวิจัย / การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการเจริญเติบโตและการเพิ่มผลผลิตของพืชเศรษฐกิจ

การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการเจริญเติบโตและการเพิ่มผลผลิตของพืชเศรษฐกิจ


งานวิจัยคุณภาพสูงศูนย์วิจัยการถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตร
บทความ / ผลงาน
24 มกราคม 2566

การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการเจริญเติบโตและการเพิ่มผลผลิตของพืชเศรษฐกิจ

การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการเจริญเติบโตและการเพิ่มผลผลิตของพืชเศรษฐกิจ โดยเฉพาะค่าสัมประสิทธิ์การใช้น้ำ (Kc) ของพืช (crop coefficient) ซึ่งเป็นหนึ่งในตัวแปรที่สำคัญต่อการเจริญเติบโตของพืชได้อย่างเหมาะสมตามชนิดพืช สายพันธุ์และช่วงการเจริญเติบโต (อายุพืช) คณะทำงานได้ศึกษาวิจัยเกี่ยวกับค่าสัมประสิทธิ์การใช้น้ำของสำปะหลังสายพันธุ์ไทย (เกษตรศาสตร์ 50) โดยวิธีการวัดศักย์น้ำของใบ จากนั้นนำผลการศึกษาที่ได้ต่อยอดศึกษาปริมาณการให้น้ำที่เหมาะสมต่อการเพิ่มผลผลิตมันสำปะหลังควบคู่ไปกับการบริหารจัดการน้ำที่ดี มีการขยายผลการศึกษาการถ่ายทอดองค์ความรู้นั้นให้เกษตรกรสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้จริงในระดับแปลงสาธิตและการสร้างความร่วมมือกับกลุ่มเกษตรกรเพื่อขยายการทดลองใช้งานในพื้นที่จริงในระดับประเทศพร้อมไปกับการ Reskill (ปรับเปลี่ยนทักษะให้ทันสมัย)/Upskill (เสริมทักษะเดิม) /New skill (เรียนรู้ทักษะใหม่) เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการในการใช้งานเทคโนโลยีการเกษตรแม่นยำ (precision farming) ร่วมกับการใช้ผลการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ด้วยเทคโนโลยี IOT


ข่าวอื่น ๆ ที่น่าสนใจ

สำหรับบุคลากร


สำหรับนักศึกษา