หน้าแรก / หน่วยวิจัยวัสดุและการทดสอบโดยไม่ทำลาย

หน่วยวิจัยวัสดุและการทดสอบโดยไม่ทำลาย


ข่าวงานวิจัย
3 กุมภาพันธ์ 2566

หน่วยวิจัยวัสดุและการทดสอบโดยไม่ทำลาย

หน่วยวิจัยวัสดุและการทดสอบโดยไม่ทำลาย ได้มีการศึกษาและสร้างชิ้นงานสำหรับฝึกอบรมบุคลากรด้านการทดสอบโดยไม่ทำลายภาคปฏิบัติ และใช้สอบรับรองความสามารถของบุคลากรมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2560 ตลอดระยะเวลากว่า 5 ปี หน่วยวิจัยฯ ได้พัฒนาวิธีการสร้างชิ้นงานมาอย่างต่อเนื่อง โดยปัจจุบันสามารถออกแบบหรือปรับเปลี่ยนรูปร่างได้ตรงตามความต้องการใช้งาน รวมถึงกำหนดชนิดและขนาดของรอยความไม่ต่อเนื่องได้อย่างแม่นยำ ชิ้นงานมีความสอดคล้องกับมาตรฐานสากล และผ่านการรับรองจากบุคลากรการทดสอบโดยไม่ทำลายระดับ 3 (ASNT NDT Level III) เพื่อรองรับความต้องการพัฒนากำลังคนจากภาคเอกชน ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงาน หน่วยงานภาครัฐและภาคการศึกษา เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา มีทักษะสำหรับการประกอบอาชีพ รวมถึงศูนย์ฝึกอบรมการทดสอบโดยไม่ทำลายจำเป็นต้องใช้ชิ้นงานเหล่านี้

ผู้ที่สนใจหรือผู้ที่ต้องการข้อมูลสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ หน่วยวิจัยวัสดุและการทดสอบโดยไม่ทำลาย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (ราชบุรี) โทรศัพท์: 089-7568564, 092-5918587


ข่าวอื่น ๆ ที่น่าสนใจ

สำหรับบุคลากร


สำหรับนักศึกษา