หน้าแรก / อ.เกษมสันต์ พรหมสุภา

อ.เกษมสันต์ พรหมสุภา

อ.เกษมสันต์ พรหมสุภา

อาจารย์

032-726585, 090-8940721 kasemson.bra@kmutt.ac.th

การศึกษา

ศศ.ม. (วัฒนธรรมการดนตรี) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ประเทศไทย, 2539

ว.บ. (ภาพยนต์) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ประเทศไทย, 2533

ความเชี่ยวชาญ

ดนตรี วัฒนธรรม ท้องถิ่นศึกษา การอนุรักษ์ธรรมชาติ

สำหรับบุคลากร


สำหรับนักศึกษา