หน้าแรก / อ.กัญทิมา เตชาดิศัย

อ.กัญทิมา เตชาดิศัย

อ.กัญทิมา เตชาดิศัย

อาจารย์

032-726574 kantima.tec@kmutt.ac.th,
ktechadisai@gmail.com

การศึกษา

ศศ.ม. (ภาษาอังกฤษเพื่อวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, ประเทศไทย, 2543

ศศ.บ. (ภาษาไทย) มหาวิทยาลัยศิลปากร, ประเทศไทย, 2540

สำหรับบุคลากร


สำหรับนักศึกษา