หน้าแรก / รศ.ดร.อรวรรณ ดวงภักดี

รศ.ดร.อรวรรณ ดวงภักดี

รศ.ดร.อรวรรณ ดวงภักดี

อาจารย์

032-726526 orawan.dua@kmutt.ac.th

การศึกษา

วท.ด. (วิทยาศาสตร์ชีวภาพ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ประเทศไทย, 2550

วท.บ. (ชีววิทยา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ประเทศไทย, 2544

ความเชี่ยวชาญ

Bees and Pollinators

หน่วยวิจัย

หัวหน้าศูนย์วิจัยผึ้งพื้นเมืองและแมลงผสมเกสร

รางวัลเชิดชูเกียรติ

รางวัลนักวิจัยดาวรุ่ง มจธ. ประจำปี 2559

สำหรับบุคลากร


สำหรับนักศึกษา