หน้าแรก / ผศ.ดร.ใหม่ น้อยพิทักษ์

ผศ.ดร.ใหม่ น้อยพิทักษ์

ผศ.ดร.ใหม่ น้อยพิทักษ์

อาจารย์

032-726587 mai.noi@kmutt.ac.th

การศึกษา

ปร.ด. (วิศวกรรมการผลิตและระบบ) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, ประเทศไทย, 2555

วศ.ม. (วิศวกรรมการเชื่อม) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, ประเทศไทย, 2550

วศ.บ. (วิศวกรรมอุตสาหการ) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, ประเทศไทย, 2548

ความเชี่ยวชาญ

Nondestructive Testing (NDT), Welding Technology, Materials Engineering

หน่วยวิจัย

หัวหน้ากลุ่มวิจัยวัสดุและการทดสอบโดยไม่ทำลาย

สำหรับบุคลากร


สำหรับนักศึกษา