หน้าแรก / ผศ.ดร.รุ่งโรจน์ ปิยะภานุวัตน์

ผศ.ดร.รุ่งโรจน์ ปิยะภานุวัตน์

ผศ.ดร.รุ่งโรจน์ ปิยะภานุวัตน์

ผู้ช่วยอธิการบดี มจธ.ราชบุรี
ฝ่ายวิจัยและอุตสาหกรรม

032-726504,
064-6819419
rungroj.piy@kmutt.ac.th

การศึกษา

ปร.ด. (เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, ประเทศไทย, 2554

วศ.ม. (เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, ประเทศไทย, 2548

ค.อ.บ. (วิศวกรรมโยธา) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, ประเทศไทย, 2546

ความเชี่ยวชาญ

Stabilization, solidification of heavy metal sludges, Utilization of non-hazardous industrial wastes in building materials, Geopolymer from industrial and agriculture wastes, Green concrete

หน่วยวิจัย

หัวหน้าศูนย์วิจัยนวัตกรรมการจัดการสิ่งแวดล้อมและวัสดุก่อสร้างอัจฉริยะ

รางวัลเชิดชูเกียรติ

รางวัลนักวิจัยดาวรุ่ง มจธ. ประจำปี 2561

สำหรับบุคลากร


สำหรับนักศึกษา