หน้าแรก / ผศ.ดร.ปณัตดา ยอดแสง

ผศ.ดร.ปณัตดา ยอดแสง

ผศ.ดร.ปณัตดา ยอดแสง

อาจารย์

032-726581 panutda.yod@kmutt.ac.th

การศึกษา

ปร.ด. (ชีวเคมี) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ประเทศไทย, 2554

วท.ม. (เทคโนโลยีชีวภาพ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ประเทศไทย, 2549

วท.บ. (ชีวเคมี) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ประเทศไทย, 2546

ความเชี่ยวชาญ

learning design, molecular biology

สำหรับบุคลากร


สำหรับนักศึกษา